Kan en minderårig ärva en bostadsrätt?

2021-03-29 i Testamente
FRÅGA
HejJag är medlem i en BR förening och har en bostadsrätt som står tom efter att jag gift mig och flyttat samman med en kvinna och hennes 11-årige son. Jag har en fråga som sönderfaller i 3 delar:1. Min önskan är att hennes son ska ärva min bostadsrätt och kunna bosätta sig där efter min bortgång. Antar att detta kan vara et problem i det fall min hustrus son vid min bortgång fortfarande är ett barn dvs under 18 år gammal. Om detta skulle vara fallet, kan då hennes son ändå få ärva bostadsrätten, betala avgiften och tillträda lägenheten först efter uppnådda 18 år eller kan bostadsrättsföreningen vägra ett sådant arrangemang? Jag hade tänkt att i testamentet ange att min BR ska ärvas av min maka och hennes son till lika delar (50% var).2. Om Ditt svar på frågan under 1. är "nej det är inte möjligt för bostadsrättsföreningen att förvägra din hustrus son medlemskap i föreningen" undrar jag vidare om föreningen i så fall kan vägra andrahandsuthyrning fram till han flyttar in själv?3. Om svaren på frågan under 1. är "nej det är inte möjligt för bostadsrättsföreningen att förvägra din hustrus son medlemskap i föreningen" undrar jag vidare om det redan idag är möjligt för mig att ge min hustru och hennes son en gåva som innebär att de båda får 50% var av min BR, oaktat att sonen inte ska flytta in förrän han blir vuxen. (Enligt WHO är man barn tills man är fyllda 18 år).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då du äger bostadsrätten är det din fulla rätt att testamentera bort såväl den som annat du äger. Enligt svensk rätt finns det en långtgående rätt att genom testamente fördela sin kvarlåtenskap. Undantaget är om du har egna barn, vilka alltid har rätt till sin laglott (hälften av arvslotten). Du nämner inte i frågan att du har några egna barn varför min utgångspunkt är att så inte är fallet.

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske genom köp, bodelning, gåva eller arv. I det första scenariot du frågor om är det arv som är för handen. Alla personer under 18 år ska ha en förmyndare. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som är barnets förmyndare och förvaltar barnets egendom. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare. När barnet har fyllt 16 år ska han eller hon ha möjlighet att påverka viktiga beslut.

Huvudregeln i föräldrabalken är att föräldrar som är förmyndare själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Det kallas fri förvaltning. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna utan överförmyndarkontroll ska använda barnets tillgångar på det sätt som är bäst för barnet. I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad. Det kallas kontrollerad förvaltning och innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar. Kontrollerad förvaltning används bland annat när värdet av barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrarna är redovisningsskyldiga till överförmyndarnämnden. Redovisningen ska lämnas in varje år fram till barnets myndighetsdag. Kontrollerad förvaltning används även om föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt; i det fallet måste överförmyndarnämnden alltid ge sitt tillstånd. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva av fast egendom, bostadsrätt med mera.

Om en minderårig ärver egendom, till exempel en bostadsrätt, krävs i de flesta fall överförmyndarens samtycke. Så krävs bland annat när det finns flera dödsbodelägare i boet. Om den omyndige har del i samma dödsbo som sin förmyndare (oftast föräldern), eller förmyndarens make/sambo ska en god man förordnas för att tillvarata den omyndiges rätt. Överförmyndarens samtycke krävs fortfarande för godkännandet av bodelningen/arvskiftet. Vid minderårigs förvärv ska utöver överförmyndarens samtycke vanliga regler om ekonomi, permanentboende med mera beaktas vid medlemskapsprövningen. Detta innebär att för att ett barn (minderårigt) ska ha möjlighet att ta emot bostadsrätten, såväl som arv eller gåva, krävs dels överförmyndarens tillstånd, dels att den minderårige godkänns som medlem i föreningen. Tyvärr kan jag inte göra någon närmre bedömning av huruvida det är möjligt för den du vill testamentera halva lägenheten till.

Sammanfattningsvis innebär det att såväl vid arv som gåva kommer att krävas överförmyndarens tillstånd samt att föreningen godkänner den minderårige som medlem i föreningen.

Ett alternativ är att du testamenterar hela lägenheten till din sambo och att hennes son bor kvar i den tillsammans med honom. För att han ska vara inneboende (dvs. att hon bor kvar i den tillsammans med sonen) krävs inget tillstånd. Andrahandsuthyrning bli bara aktuellt om hon inte bor i den med honom. Om din sambo ärver hela lägenheten kan hon sedermera skänka den till sin son eller sälja den till honom. Ytterligare ett alternativ är att du testamenterar lägenheten till din sambo med ett sekundoförordnande till hennes son. Det innebär att din sambo ärver lägenheten och den dag hon avlider kommer hennes son att ärva den efter henne. Hon har dock möjlighet att sälja lägenheten, men inte att testamentera bort den. Rent praktiskt skulle sonen ändå ärva sin mamma, däremot har hon möjlighet att normalt sett testamentera bort hälften av det han har rätt till. Så blir inte möjligt avseende bostadsrätten (eller vad bostadsrätten sålts för) vid ett sekundoförordnande.

Om du önskar hjälp från en av våra jurister med att upprätta testamente är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2948)
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?
2021-10-09 Kan man flera skicka in en klandertalan tillsammans?

Alla besvarade frågor (96356)