Kan en köpare reklamera fel om garanti inte längre gäller?

2020-11-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, köpte en TV värde på ca 10.000 kr. Hade en ett års garanti på produkten. Men nu har TV börjat att krångla/funkar ej. Bland annat: bluetooth, krångel med Netflix, olika tv - kanaler e.t.c. Gick till butiken med de sa att de inte kan göra något då garantin har gått ut. Men läser på Konsumentverket samt i lagen, KKöpL. Där det står även om garantin inte längre gäller så har jag rätten att reklamera produkten i tre år?? Nu till frågan: Kan jag kräva butiken att fixa TV eller få en ny? Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Mitt korta svar på din fråga är att du alltid har 3 års reklamationsrätt för varor som du köper i Sverige, därmed ansvarar säljaren för fel som inte beror på köparen inom reklamationstiden. Jag kommer nedan att utveckla mitt svar och förtydliga vad som gäller i ditt fall.

Frågor gällande köp mellan privatpersoner och näringsidkare regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).

Vad gäller vid fel i vara och vad innebär garanti?
Att säljaren ställer en garanti innebär att säljaren ansvarar för att en vara eller del av varan inte försämras under tiden som garantin består. Detta innebär att köparen inte behöver bevisa att felet fanns redan innan köpet däremot får inte felet vara följd av en olyckshändelse.

För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL.

Dessutom föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL.

Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.

Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?
Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.

Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL.

Sammanfattning och råd
Utifrån din fråga är min uppfattning att du köpt en tv från en butik där butiken erbjuder garanti i ett år. Däremot har tv:n gått sönder nu - efter att garantin löpt ut men innan tre år efter köpet - som inte är följd av en olyckshändelse eller på något sätt ditt (köparens) fel. I frågan uppger du att vissa funktioner i TV inte fungerar som de ska, felen är enligt min tolkning mjukvarufel som med stor sannolikhet beror på fel som förelåg redan vid köpet. I detta fall överensstämmer inte TV med avtalet – att varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet – därmed föreligger det fel i varan. Detta ger dig som köpare rätt att begära påföljd som är lämplig för att avhjälpa felet, med förutsättning att du reklamerar varan i tid, som nämnt ovan. Mitt råd till dig i första hand är att kontakta säljaren och meddela att du reklamerar felen som föreligger och kräver avhjälpande. Om säljaren inte skulle gå med på att avhjälpa felet är mitt råd till dig i andra hand att vända dig till ARN – Allmänna reklamationsnämnden – för att få vägledning i hur ni ska gå vidare i ärendet. Är det fallet att någonting är otydligt eller om du önskar anlita en jurist för ärendet är du välkommen att kontakta mig på Arian.Shadmehr@Lawline.se.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1185)
2021-04-11 Bilhandlares garanti täcker inte fel
2021-04-10 Vilka rättigheter har jag vid fel i vara?
2021-04-09 Reklamera solceller
2021-03-31 Rätt till avbeställning enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (91095)