Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?

2020-09-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Kan huvudförhandling skjutas upp i tiotals år om tilltalad bedöms aldrig kunna närvara och närvaro är krav enligt kallelse?Kan det finnas annan lösning för avslut och dom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga

Möjligheterna för rätten att döma i ett mål utan att en part närvarar beror på om det är ett tvistemål eller ett brottmål. I många fall är det möjligt att döma i tvistemål även om en part inte infinner sig vid huvudförhandlingen. Vid brottmål är det däremot svårare. Eftersom du omnämner den ena parten som tilltalad utgår jag från att det är ett brottmål saken gäller och jag kommer därför att rikta in mitt svar på det.

Skjuta upp en huvudförhandling

En huvudförhandling ska hållas så snart som möjligt. (45 kap. 14 § rättegångsbalken) En huvudförhandling ska ställas in och flyttas till ett annat datum i vissa särskilda situationer. Sådana situationer kan vara till exempel om åklagaren uteblir, om den tilltalade uteblir fast hen blivit kallad, om den tilltalades lagstadgade försvarare uteblir, om målsägande, vittne eller sakkunnig som ska höras inte är på plats, om en part vill åberopa ny bevisning som motparten behöver få tid på sig att bemöta eller om domstolen bedömer att någon annan omständighet gör så att huvudförhandlingen måste skjutas upp. (46 kap. 2 § rättegångsbalken) Av både grundlag och europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) framgår dock att en rättegång ska hållas inom skälig tid. (2 kap. 11 § regeringsformen och artikel 6 EKMR) Vad som är skälig tid beror på omständigheterna i övrigt, men man kan inte skjuta upp en huvudförhandling "för evigt".

Att närvara vid huvudförhandlingen i brottmål

Den tilltalade måste först och främst kallas till rättegången. I kallelsen ska det framgå om personen ska infinna sig personligen eller om det räcker att ett ombud (vanligen en offentlig försvarare eller advokat) är närvarande. (45 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken) Huvudregeln är att den tilltalade ska infinna sig personligen. Om det inte behövs för att utreda eller avgöra frågan kan domstolen döma i frågan om den tilltalades ombud är närvarande. (21 kap. 2 § rättegångsbalken) Krävs det att den tilltalade är på plats för att domstolen ska kunna döma i frågan ska kallelsen kombineras med ett vite, det vill säga om den tilltalade inte infinner sig personligen kommer hen behöva betala en avgift. (45 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken) Undantaget är om den tilltalade haft laga förfall, till exempel sjukdom som gjort det omöjligt för den tilltalade att infinna sig. (32 kap. 6 § rättegångsbalken och 32 kap. 8 § rättegångsbalken) I värsta fall kan domstolen begära att den tilltalade hämtas till huvudförhandlingen, mot dennes vilja. (45 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken)

Sammanfattning

Huvudförhandlingen i ett brottmål kan skjutas upp i en rad olika situationer. Föreligger laga förfall kan den skjutas upp en längre tid. Föreligger inte laga förfall kan domstolen ta till tvång för att få den tilltalade att inställa sig. En rättegång ska avgöras inom skälig tid och en huvudförhandling lär därför inte skjutas upp i tiotals år.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1150)
2021-04-22 Krävs läkarintyg när ombudet blivit sjuk och inte kan inställa sig vid huvudförhandling? Vem betalar vittneskostnaderna vid inställd huvudförhandling?
2021-04-18 Att få prövning i HD
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.

Alla besvarade frågor (91415)