Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?

2021-01-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har lite frågor kring anmälan och förlikning.När en anmälan om sexualbrott gjorts, finns det då något sätt som parterna kan komma till en förlikning på eller tas frågan upp i rätten automatiskt?Vad gäller om den anklagade erkänner brottet? Vinner denne något på att ringa polisen och göra det innan kallelse till förhör skickats ut eller stjälps den snarare av det?Kan man anlita en advokat för att yrka på förlikning innan en eventuell rättsprocess eller är det bättre att vänta tills man blir tilldelad en i samband med processen?Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer regler ur lag (2002:445) om medling med anledning av brott (medlingslagen) och rättegångsbalken (RB) att tillämpas.

Inledning

Jag tolkar att din första fråga är om det finns en möjlighet för en misstänkt gärningsman att förlikas med en målsägande (brottsoffer) och om detta kan förhindra att saken tas upp i domstol. Din andra fråga är vad som händer om den misstänkte erkänner ett brott för polisen innan en kallelse till förhör skickas ut och om det kan medföra positiva eller negativa konsekvenser. Din tredje fråga är om det är bättre att anlita en advokat själv eller vänta på att bli tilldelad en offentlig försvarare.

Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?

Det korta svaret på den frågan är nej. I svensk rätt är det inte möjligt för en gärningsman och ett brottsoffer att förlikas för att undvika en rättegångsprocess.

Polisen har till uppgift att utreda misstänkta brott och är skyldiga att göra det när det har kommit till polisens kännedom. Efter att polisen har gjort sin förundersökning är det åklagaren som tar beslut om att åtal ska väckas eller inte (45 kap. 1 § RB). För brott som faller under allmänt har åklagaren åtalsplikt och åklagaren ska väcka åtal om hen anser att det finns tillräckliga skäl för en fällande dom (20 kap. 6 § RB). De flesta sexualbrott faller under allmänt åtal och därför har åklagaren en åtalsplikt. Det är inte upp till brottsoffret att bedöma om ett brott ska gå till domstol eller ej, utan det är åklagarens roll.

Medling

Däremot är det möjligt för en gärningsman och en målsägande att frivilligt mötas inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Medlingen anordnas av staten eller kommunen (1-2 §§ medlingslagen). Ett sådant möte har två syften: minska gärningsmannens risk för återfall samt ge brottsoffret möjlighet till bearbetning av händelsen (3 § medlingslagen). Ett sådant medlingsförfarande kan ibland genomföras innan förundersökningen har avslutats och en förutsättning för ett medlingsförfarande är att den misstänkte har erkänt gärningen (5 § medlingslagen). Möjligheter till ett avtal om gottgörelse finns om innehållet i avtalet inte är uppenbart oskäligt. Ett sådant gottgörelseavtal kan exempelvis vara ett ekonomiskt avtal där gärningsmannen ska kompensera eller ersätta de skador som har uppstått i samband med brottet. Men om parterna är oense om ersättningen ska frågan alltid behandlas i den ordinarie rättsprocessen (10 § medlingslagen). Det innebär att medling inte ersätter en rättsprocess utan har snarare ett annat syfte, det vill säga att minska gärningsmannens risk för återfall och ge brottsoffret möjlighet att bearbeta händelsen. Däremot kan ett ekonomiskt avtal beaktas i domstolens prövning vid ett eventuellt skadestånd.

Vilka är konsekvenserna om en misstänkt erkänner ett brott till polisen?

I svensk rätt är ett erkännande inte tillräckligt för att en person ska kunna dömas för ett brott. Ett erkännande fungerar endast som ett bevis som åklagaren kan behöva stödja med andra typer av bevis. Viktigt att komma ihåg är att det du säger i förhör kan användas vid en huvudförhandling i domstol.

Vilka konsekvenserna kan bli av ett erkännande är inte möjligt att svara på. I svensk rätt finns det ingen princip som säger att gärningsmannen får ett lindrigare straff för att hen erkänner ett brott.

Är det bättre eller sämre att anlita en egen advokat eller vänta på en offentlig försvarare?

Inledningsvis vill jag berätta att den som är misstänkt för brott kan ha rätt till en offentlig försvarare. Det innebär att en misstanke om brott måste ha delgetts personen innan rätten till offentlig försvarare blir aktuell. Därför är en privat försvarare det enda alternativet innan en person har delgivits misstanke om brott.

Det finns olika situationer då en misstänkt person har rätt till en offentlig försvarare. Ett exempel är när den misstänkte antingen är anhållen eller häktad. En annan situation är om straffskalan för det brott den misstänkte är misstänkt för inte har ett lindrigare straff än fängelse i sex månader i straffskalan, då kan den misstänkte begära att en offentlig försvarare förordnas (21 kap. 3a § RB).

Om en misstänkte inte har rätt till offentlig försvarare kan den misstänkte anlita en privat försvarare. Viktigt att komma ihåg är att staten ersätter endast kostnader för privata försvarare om den misstänkte frikänns av domstolen. Om den misstänkte istället blir dömd för brott kommer staten inte ersätta kostnaderna för den privata försvararen.

Sammanfattning och rekommendation

Det är inte möjligt för en gärningsman att förlikas med en målsägande för att undvika en rättegångsprocess. Det beror på att sexualbrott faller under allmänt åtal och det är polisens uppgift att utreda brottet, oavsett om målsägande inte medverkar i utredningen. Därefter är det åklagaren som väcker åtal i domstol om åklagaren anser att det finns tillräckliga skäl för en fällande dom. Målsägande kan inte hindra denna process genom att ingå någon slags förlikning med gärningsmannen.

Däremot är det möjligt för gärningsmannen och målsäganden att mötas genom medling. Medlingen kan resultera i ett ekonomiskt avtal som domstolen senare beaktar när ett eventuellt skadestånd ska avhandlas. Däremot har ett sådant avtal inte någon påverkan på själva domstolens bedömning i skuldfrågan.

Vad konsekvenserna av ett erkännande kan bli är svårt att svara på. Viktigt att veta är att ett erkännande kan vara ett bevis men åklagaren behöver samtidigt stödja erkännandet med andra sorters av bevis. Det går inte att få kortare straff genom att erkänna ett brott. Däremot rekommenderar jag dig att vara samarbetsvillig i processen, detta för att det finns fler värden här i världen att ta hänsyn till än juridiska måttstockar.

Du kan ha rätt till offentlig försvarare, men det under förutsättning att du är misstänkt för ett brott och att straffskalan för det brott du är misstänkt har 6 månaders fängelse som det lindrigaste straffet i straffskalan. Det betyder att brott där böter finns med i straffskalan inte ger den misstänkte rätt till offentlig försvarare. Om du däremot blir anhållen eller häktad har du alltid rätt till offentlig försvarare. Det går att anlita en privat advokat, men risken är att du får lov att stå för kostnaderna själv om du blir dömd för brottet. Vad som är bättre eller sämre är därför svårt att svara på och det beror på din ekonomiska situation.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?