Kan en fullmakt återkallas av dödsboet trots oenighet?

2020-04-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan en gällande fullmakt återkallas av vilken dödsbodelägare som helst även när dödsboet inte är enigt? Till saken hör att fullmaktshavaren är också en delägare i dödsboet och har inte gett sitt samtycke.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

En fullmakt är som utgångspunkt giltig även efter fullmaktsgivarens död (21 § avtalslagen). HD har i ett nyligen avhandlat rättsfall ("Fullmaktsgivarens död", Högsta domstolens dom den 9 april 2020, mål nr T 6146-18) uttalat att utgångspunkten gäller för alla fullmakter (generalfullmakter, framtidsfullmakter m.m.). HD uttalade i samma dom att ett dödsbo däremot alltid har möjlighet att återkalla en fullmakt. Om dödsbodelägarna inte kan enas om en sådan åtgärd, kan rätten på begäran av dödsbodelägare förordna en boutredningsman. En begäran om förordnande om boutredningsman kan även ske interimistiskt (dvs. direkt fram till ett slutligt beslut tas).

Utgångspunkten är således att dödsbodelägarna ska vara överens vad gäller allt, det ska ske s.k. samförvaltning av dödsboet (jfr 18 kap. 1 § ärvdabalken). Jag kan inte finna något juridiskt stöd för att det finns möjlighet att undanta den av dödsbodelägarna det finns en fullmakt utställd till i beslutet. Däremot kan det givetvis argumenteras om lämpligheten i att den som har fullmakten utställd till sig och är dödsbodelägare ska ha möjlighet att hindra en återkallelse. Som svar på din fråga kan inte en dödsbodelägare ensidigt besluta om återkallelse av fullmakten. Utgångspunkten är att alla dödsbodelägare ska vara överens om återkallelsen.

Min rekommendation om ni inte kan komma överens i dödsboet och någon av er vill att en fullmakt återkallas är att vederbörande begär att en boutredningsman utses. Boutredningsmannen tar då över dödsbodelägarnas uppgift om förvaltning av dödsboet och har även en möjlighet att bestämma att fullmakten ska återkallas (19 kap. 1 § och 10-12 § ärvdabalken).

Om du behöver hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91260)