Kan en före detta sambo sätta stopp för en andrahandsuthyrning?

Hej! Jag tillsammans med min Sambo hyr en lägenhet i andra hand av en person som vi kallar för Erik. Vi har skrivit ett avtal på detta med personen vi hyr utav. Hyresvärden som äger fastigheten har också godkänt avtalet och oss. I avtalet står det. Hyra, adress, uppsägningstid. Samt namn på Förstahandshyresgästen och namn på andrahandshyresgästen. Nu när vi har bott i lägenheten i ungefär en månad så hör Erik av sig och säger att hans ex som bor i en annan ort (och som ej bott i staden vi hyr lägenheten i på över 1 år). och hävdar att hyresavtalet är ogiltigt. Innan vi hyrde lägenheten av Erik så kom han överens med sitt EX att han skulle ordna allt med lägenheten så exet slapp göra det. Nu vill exet att vi ska flytta ut hur lägenheten så fort som möjligt.. Vad är det som gäller? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är sambolagen (SamboL). Och ett samboförhållande upphör exempelvis när sambor flyttar isär eller om någon av samborna avlider, se 2 § 1 st. SamboL.


Utgångspunkten i den fortsatta framställningen blir därför, i vart fall utifrån din ärendebeskrivning, att din hyresvärd, dvs. förstahandshyresgästen, har fått lägenheten på sin lott i samband med separationen (bodelningen) och därmed också har (hade) full dispositionsrätt över denna. Det torde i så fall innebära att det aktuella ex:et inte kan få hyresavtalet ogiltigförklarat, vilket motsatsvis följer av 23 § 1 st. 1 p. SamboL. Däri sägs nämligen att en sambo inte får utan den andra sambons samtycke avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bostad som utgör samboegendom eller som den andra sambon kan få rätt att överta enligt 22 §. Men i förevarande fall föreligger ju inget samboförhållande längre varför detta inte kan åberopas av ex:et, se återigen 2 § 1 st. SamboL.


Om det mot förmodan skulle förhålla sig på något annat vis kan din hyresvärd med stöd av 24 § SamboL ansöka om ett tillstånd. Av den nyss nämnda bestämmelsen framgår att om samtycke som krävs för en åtgärd enligt 23 §saknas, får domstolen tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa den. I en anknytande lagkommentaren uttalas att utgångspunkten för 24 § torde vara att domstolen bör lämna tillstånd om det inte kommer fram något godtagbart skäl mot den åtgärd som en sambo önskar vidta, se prop. 1986/87:1 s. 189 och 269. Och så verkar ju inte vara fallet här, men helt säker jag kan naturligtvis inte heller vara givet din korta ärendebeskrivning, vilket du förmodligen förstår.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Sammanfattningsvis och såvitt jag kan bedöma föreligger i skrivande stund sannolikt ett för båda parter rättsligt bindande hyresavtal.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig i en eventuell kommande process och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan i domstol och/eller vid annan typ av förhandling om så skulle önskas. Vi kan också bistå med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författande av kravbrev, svaromål och/eller annat skriftligt yttrande. Vi har god erfarenhet av såväl avtals- som hyresrättsliga tvister. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning