Kan en fastighetsägare upplåta jakträtt till fler än en person?

2020-09-16 i Jakt
FRÅGA
Vi är en jaktsammansammanslutning där en markägare sålt sin fastighet men påstår sig ha behållit jakträtten (vi övriga markägare har ej fått se något sådant kontrakt utan endast ett handskrivet papper). Om han väljer att inte jaga på sin jakträtt, har då den nye markägaren rätt att upplåta jakten till någon annan eller är jakträtten bunden till den tidigare markägaren. Som jag förstått det kan den tidigare markägaren, som behållit jakträtten i samband med försäljningen, inte upplåta jakten till någon annan. Är väl endast inom familjen de kan jaga?Detta har tyvärr blivit en källa till irritation inom jaktlaget eftersom vi inte får klarhet i våra frågor.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret regleras huvudsakligen i jaktlag (1987:259) (även kallad jaktlagen, hädanefter förkortat JL).

Vem äger jakträtten på en fastighet?

Enligt 10 § JL är fastighetsägaren innehavaren av jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Om fastigheten arrenderas som jordbruksarrende är det arrendator, dvs den som får nyttja marken, som har jakträtten om inte annat har avtalats. Jag kommer utgå från att den tidigare markägaren i det här fallet sålt fastigheten och inte arrenderat ut den.

Överlåtelse av jakträtt

14 § JL stadgar att om jakträtt upplåtits på annat sätt än genom jordbruksarrende så får inte den som numer äger jakträtten överlåta eller upplåta jakträtten till någon annan utan fastighetsägarens samtycke. Om samtycke lämnas till upplåtelse så nyttjas jakträtten i andra hand, och en överlåtelse innebär att jakträtten övergår helt.

Enligt en bokstavstolkning av 14 § JL krävs samtycke från fastighetsägaren om andra än jakträttshavaren ska jaga på marken, men regeln torde inte innebära att man inte då och då får ta med en familjemedlem eller vän som jaktgäst. Om det däremot blir något annat än oregelbundet är saken annorlunda, och tillstånd bör inhämtas. Familj och vänner får alltså enligt min tolkning av bestämmelsen följa med ibland även utan fastighetsägarens tillstånd, vilket jag grundar i att en jägare som får sällskap utan att överlåta eller upplåta jakträtten i sig till denna tredje person inte går emot 14 § JL. Enskilda avtal kan naturligtvis skapa strängare förhållningsregler.

Kan avtal sägas upp om jakträtten inte nyttjas?

16 § JL ställer upp de huvudsakliga reglerna som gäller vid uppsägning av jakträtt. Om avtalet är tidsbestämt och löper under minst ett år förlängs det automatiskt om det inte sägs upp, dock inte mer än 5 år totalt. Om inte annat avtalats så ska avtalet sägas upp minst sex månader innan det löper ut. Fler bestämmelser om upplåtelsetid och uppsägning av densamma finns i Jordabalken, men eftersom varken ni eller jag har insyn i avtalet lämnar jag frågan om uppsägning därhän och sammanfattar saken med att fastighetsägaren kan säga upp avtalet med beaktande av uppsägningstid.

Är jakträtten bunden till endast en jakträttsinnehavare eller kan fastighetsägaren upplåta jakträtten till fler?

Innebörden av upplåtelsen för fastighetsägaren är att denne inte längre äger jakträtten under tiden avtalet löper, och jakträtten omfattar allt som avtalats mellan markägaren och jakträttshavaren. Avtalet kan ge jakträttshavaren ensamrätt till jakt på allt vilt, men om det finns en klausul i avtalet som säger att jakträtten enbart avser jakt på älg, så har markägaren utrymme att upplåta jakt på hjort till en annan person eller jaktlag. Vad det innebär i ditt jaktlags fall är att den nya fastighetsägaren har rätt att upplåta jakträtt till ditt jaktlag så länge det inte inkräktar på den nuvarande jakträtthavarens rättigheter enligt deras avtal. Vad det avtalet stadgar kan du enbart utröna genom att fråga antingen fastighetsägaren eller jakträttshavaren.

Jag hoppas detta besvarar din fråga, hör gärna av dig om jag varit otydlig eller om du har fler frågor!

Aram Shokor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (33)
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?
2021-08-12 Ett jakttorn på min mark utan tillåtelse
2021-04-19 Vad gäller vid uppsägning av jakträtt från samägd fastighet?
2021-01-23 Vad gör jag om markägaren vägrar acceptera uppsägning av jaktarrendet?

Alla besvarade frågor (96596)