FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 26/02/2019

Kan en butiksägare kräva att personalen ska slå snattare inne på lagret?

Hej,

Har en butiksägare rätt att kräva att butikspersonalen skall läxa upp de som kommer in och snattar i butiken?

Den butiksägaren som jag har hört talas om tycker det är ok att personalen tar in snattarna på lagret och spöar upp dom för att sedan ringa till polisen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel utövar arbetsgivaren det primära ansvaret på arbetsplatsen vilket även innefattar ansvar för sina arbetstagare. En arbetstagare som misshandlar en annan person i tjänsten är ett brott enligt brottsbalken men även något som kan föranleda skadeståndsansvar för den som vållat skadan. Primärt är det den som vållat skadan som ska ersätta den, men när det gäller arbetsgivare har de ett s.k principalansvar vilket innebär att de har ett speciellt ansvar för person- eller sakskador som en anställd orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten [3 kap. 1 § SkL]. Om det finns synnerliga skäl kan det vara så att arbetstagaren själv får ansvara för sitt handlande och då får en kolla på handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och omständigheter i övrigt [4 kap. 1 § SkL]. En tar då hänsyn till om det är en högt uppsatt anställd som då kan anses ha ett större ansvar, om arbetstagaren begått gärningen medvetet eller av oaktsamhet mm, hur arbetstagarens ekonomi ser ut mm. Eftersom en arbetsgivare oftast har en ansvarsförsäkring är det dock relativt ovanligt att arbetstagaren får ansvara. Om arbetstagaren får ansvara kan hen i sin tur kräva tillbaka pengarna från arbetsgivaren genom s.k regressrätt.

Får arbetstagarna använda våld mot snattarna inne på lagret?

Givetvis är det inte tillåtet att ta in de som stulit på lagret och använda våld. Det klassificeras som misshandel [3 kap. 5 § BrB]. En arbetstagare kan alltså behöva betala böter eller hamna i fängelse på grund av sitt agerande. En arbetstagare skulle dock eventuellt kunna hävda att hen agerat på grund av order från arbetsgivaren om det kan visas att hen med hänsyn till lydnadsförhållandet varit tvungen att lyda [24 kap. 8 § BrB]. En ska dock komma ihåg att den ansvarsfrihetsgrunden i princip bara används i militära förhållanden och inom andra offentliga anställningar. Eventuellt skulle arbetstagaren kunna hävda nödvärn om hen försvarar sig mot snattare som attackerar hen [24 kap. 1 § BrB]. Det kan dock vara svårt att hävda detta eftersom en gör en bedömning huruvida angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt varit uppenbart oförsvarliga. Att ta in snattare på lagret och använda sig av våld kan rimligtvis inte betraktas stå i rimlig proportion till snattandet. Nödvärnet skulle i princip kunna aktiveras om snattaren går till attack mot arbetstagaren, men även då ska en använda sig av det våld som är nödvändigt med hänsyn till situationen. Exempelvis om en snattare är på väg mot en utan några vapen på sig är det oftast inte proportionerligt att använda sig att skjuta hen i benet eller skära hen med en kniv. Det varierar dock från situation till situation. Det kan ju vara så att snattaren har gömt ett vapen som inte är synligt för arbetstagaren.

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag följande bedömning: Det är inte rätt av en arbetsgivare att förplikta sina anställda att använda sig av våld mot snattare genom att ta din dem på lagret och slå på dem. Arbetsgivaren kommer eventuellt behöva betala skadestånd till de skadelidande om de begär det eftersom arbetsgivaren har ansvar för vad arbetstagarna gör i tjänst. Beroende på hur allvarligt våldet mot snattarna har varit kan den anställde behöva betala böter eller åka in i fängelse. Det bör inte vara rimligt att arbetstagaren kan hävda att hen var tvungen att lyda arbetsgivaren att begå dessa brott. Om det är så att en snattare attackerar en arbetstagare kan det i vissa fall vara tillåtet att använda våld och det är i nödvärnssituationer. Precis som nämnt ovan i texten får inte våldet vara uppenbart oförsvarligt vilket innebär att en arbetstagare inte får använda sig av mer våld än vad situationen kräver vilket även innefattar att inte använda sig av våld alls om det inte behövs.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något!

Med vänlig hälsning

Matilda HetlesaetherRådgivare