Kan en boutredningsman bli skyldig att utge skadestånd till en legatarie?

2020-11-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
KAN Jag begära skadestånd av en mäklare som skiftat ett dödsbo utan att reglera en skatteskuld på 4600000som nu krävs av mig som legatarie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har i egenskap av legatarie blivit ålagd att betala en skatteskuld om 4,6 Mkr och såvitt jag förstår är detta något som är hänförligt till en skuld som aldrig reglerades när arvsskiftet av ett dödsbo skulle förrättas. Begreppet mäklare bereder dock vissa tolkningssvårigheter. Ett arvsskifte brukar vanligtvis, och då för arvingarnas och universella testamentstagares räkning, ombesörjas av en boutredningsman, en testamentsexekutor alternativt en särskilt utsedd skiftesman varför jag utgår ifrån att det är någon av dessa personkategorier som åsyftas när du skriver mäklare. Du ska dock noteras att en dödsbodelägare naturligtvis också kan agera boutredningsman. Oavsett vilket är din ärendebeskrivning (din faktiska frågeställning) mycket kortfattad varför den här utredningen kommer att bli ungefär detsamma. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:

Ärvdabalken (ÄB).

Och det korta svaret lyder: Ja, du torde kunna driva ett skadeståndsanspråk mot den som försummade att för dödsboets räkning reglera den aktuella skatteskulden. I 19 kap. 18 § 1 st. ÄB sägs att en boutredningsman är pliktig att ersätta skada, som han uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat dödsboet eller någon, vars rätt är beroende av utredningen.

Bestämmelsen innebär att boutredningsmannen eller annan personkategori (se 19 kap. 20 § 2 st. ÄB) med omsorg och nit inte bara ska sörja för dödsboets rätt utan även undvika ageranden som kan leda till skada för annan, vilket främst syftar på eventuella legatarier och/eller borgenärer (fordringsägare). Skadeståndsskyldigheten inträder när en boutredningsmans handlande inte kan anses försvarligt efter måttet av normal aktsamhet. Uppsåt (avsikt) grundar normalt alltid en skadeståndsskyldighet, men vid oaktsamhet (vårdslöshet) fordras alltså att gärningen objektivt sett framstår som oförsvarlig för att boutredningsmannen ska kunna bli skyldig att utge skadestånd. Det ska vidare uppmärksammas att såväl aktivt handlande som underlåtenhet kan ligga till grund för ersättningsskyldigheten och med skada avses i det här fallet varje slag av ekonomisk skada.

Det kan vidare möjligen ifrågasättas huruvida du egentligen är skyldig att svara för den uppkomna skatteskulden överhuvudtaget. Tidsaspekten behöver naturligtvis också tas i beaktande vid den rättsliga bedömningen i det här avseendet eftersom eventuell preskription kan ha inträtt. Som legatarie är du skyldig att lämna tillbaka egendom till boet som har utgetts som legat om det behövs för att täcka den dödes skulder, 21 kap. 5 § ÄB. Men märk väl att lagtexten endast nämner den dödes skulder, inte dödsboets skulder (jfr vad som gäller för dödsbodelägare, vilket du inte räknas som, se lydelsen i 21 kap. 4 § 1 st. ÄB där även "boets andra skulder" omnämns). Skulle skatteskulden således vara ett resultat av en tidigare vidtagen förvaltningsåtgärd i dödsboet, exempelvis en uppkommen kapitalvinstskatt efter en avyttrad av fastighet, menar jag att det eventuellt går att argumentera för att du inte personligen ska behöva svara för denna eftersom skulden då formellt är dödsboets och inte den avlidnes.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Givet den ganska modesta ärendebeskrivningen blir det svårt att ytterligare kommentera ditt ärende. Men sammanfattningsvis och utan att närmare känna till de faktiska omständigheterna är det i vart fall min uppfattning att du torde vara berättigad till viss ersättning mot bakgrund av det inträffade. Att försumma en skatteinbetalning om 4,6 Mkr menar jag måste betraktas som hyfsat oaktsamt. Svaret på din fråga lyder därför: Ja, du borde kunna yrka ett skadestånd av den person som du ovan benämner "mäklare".

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (648)
2021-05-08 Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?
2021-05-05 Skadestånd av byggherre
2021-04-30 Missnöjd med beslut från försäkringsbolag
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada

Alla besvarade frågor (92184)