FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord29/06/2019

Kan en bostadsrätt överlåtas genom äktenskapsförord?

Jag och min fru äger 50% var av en bostadsrätt. Lånet står vi båda också för. Om vi skriver ett äktenskapsförord där jag ger min fru 100% äganderätt, räcker det eller måste vi skriva ett nytt bostadsrättsavtal där min fru står som ensam ägare?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och gåvolagen.

Kan äganderätt till en bostadsrätt överföras via ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord reglerar endast vilka av makarnas ägodelar som kommer att ingå i en framtida skilsmässa. Äktenskapsförordet påverkar inte vem av makarna som äger viss egendom. Svaret på din fråga är därför nej - ett nytt äktenskapsförord kan aldrig få till konsekvens att äganderätten till bostadsrätten övergår till din fru.Det finns emellertid flera tänkbara metoder för hur din andel i bostadsrätten kan överföras från dig till din fru. Nedan skisserar jag ett tänkbart exempel på hur överföring kan ske via gåvobrev.

Hur kan äganderätten överföras från en make till en annan?

Ett sätt att överlåta bostadsrätten till din fru är via ett gåvobrev. Gåvobrevet medför att äganderätten till bostadsrätten övergår till mottagaren. Ett gåvobrev behöver inte utformas på något särskilt sätt. Det viktiga är att ett skriftligt dokument upprättas där du tydligt förklarar att du överlåter bostadsrätten till din fru, 1 § gåvolagen, 8 kap. 1 § samt 16 kap. 1 § ÄktB.

Exempel på formulering av gåvobrev

"Gåvogivare (namn + personnummer)
Gåvomottagare (namn + personnummer)

(Bostadsrättens beteckning)

Härmed överlåter jag, (gåvogivarens namn + personnummer), min andel i ovanstående bostadsrätt till (mottagarens namn + personnummer).

(Gåvogivarens underskrift + namnförtydligande)

Godkännes

(Mottagarens underskrift + namnförtydligande)

(Datering)"

Kommentarer till exemplet

Gåvobrevet bör upprättas skriftligen. Givarens och mottagarens namn och personnummer måste tydligt framgå i dokumentet. Dessutom måste den bostadsrätt som ska överlåtas kunna identifieras i texten, detta tillgodoses lämpligen genom att bostadsrättens beteckning anges. Gåvobrevet ska dateras och skrivas under. Avslutningsvis måste bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen. Gåvan kan och bör därefter registreras hos skatteverket.

För ytterligare information om hur en gåva registreras se skatteverkets hemsida.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?