Kan en begagnad båt vara belastad med en kredit?

2020-09-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
hej om jag köper en båt av ett båtföretag AB båten är ett säljuppdrag dvs när köpet görs säljs den av båtföretaget i dess namn på köpeavtalet jag frågar säljare hur vet vi att båten är betald av båtägare vi har frågat ägare svarar båtföretagsäljare. min fråga är om det ändå skulle finnas en skuld kan jag som köpare av båt bli ansvarig kan båten tas av skuldägare ev bank finnansbolag eller inteckningägare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du för avsikt att köpa en båt av ett båtföretag. Försäljningen är ett säljuppdrag, innebärande att båtföretaget förmedlar köpet och agerar mellanhand. Min utgångspunkt i svaret till dig är att du köper båten i egenskap av privatperson. Vid köp mellan privatpersoner tillämpas normalt sett köplagen. Vid köp av en näringsidkare gäller konsumentköplagen. Konsumentköplagen tillämpas vid köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § första stycket konsumentköplagen). En båt räknas som lös sak. Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten medan en konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Konsumentköplagen är tillämplig även i förmedlingsfall; i de fallen svarar både näringsidkaren (båtföretaget) och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen (1 § andra stycket konsumentköplagen). Det du beskriver i din fråga bedömer jag som ett förmedlingsfall; under förutsättning att du är att avse som konsument är konsumentköplagen tillämplig. Konsumentköplagen är en lag med skyddsregler för dig som konsument. Det är inte möjligt att avtala om villkor som är sämre för dig än vad som stadgas i lagen om det inte särskilt anges att så är möjligt (3 § första stycket konsumentköplagen).

Båten kan vara belastad med ett återtagandeförbehåll vilket ger kreditgivaren rätt att återta den

Om den nuvarande ägaren köpt båten från en näringsidkare på kredit är det möjligt att den är belånad och belastad med ett återtagandeförbehåll. Ett återtagandeförbehåll innebär att kreditgivaren kan ha rätt att återta båten om betalningarna inte sköts. Som svar på din fråga innebär det att kreditgivaren kan ha rätt att ta tillbaka båten.

I vissa fall kan det vara möjligt att göra ett godtrosförvärv. Ett godtrosförvärv kan aktualiseras om du köper en båt som någon annan hade i sin besittning men varken var ägare till eller behörig att förfoga över på det sätt som skett om du fått den i din besittning och varit i god tro (2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre). När det gäller båtar är dessvärre praxis sparsam, bland annat för att det inte är lika vanligt med båtköp som bilköp och för att det inte heller är lika vanligt med kreditköp. Exakt var gränsen för god tro går är därmed svår att avgöra. När det gäller bilar är det möjligt att se om bilen är belastad med en kredit genom en kontroll med Transportstyrelsen. Min rekommendation för din del är att göra en så grundlig undersökning som du kan. Exempelvis bör du begära att få se den nuvarande ägarens köpekontrakt. Är båten köpt på kredit med ett återtagandeförbehåll framkommer det av avtalet. Skulle så framkomma bör du begära att säljaren visar att båten är slutbetald.

Att köpa en båt som är belastad med en kredit utgör ett rättsligt fel

Om säljaren säljer en båt som är belastad med en kredit och ett återtagandeförbehåll innebär det att hen säljer något hen inte äger. Säljaren äger inte båten till fullo förrän den är slutbetald. Att sälja den kan utgöra brottet olovligt förfogande innebärande att säljaren kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år (10 kap. 4 § brottsbalken). Skulle båten vara belastad med ett återtagandeförbehåll innebär det dessutom ett köprättsligt fel. Om någon annan (t.ex. en bank) har äganderätt till båten, panträtt eller liknande rätt i den utgör det ett rättsligt fel (21 a § konsumentköplagen). Ett rättsligt fel innebär att du kan göra gällande köprättsliga påföljder som avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du har dessutom rätt att kräva skadestånd (22 a § konsumentköplagen). För att kunna åberopa felet krävs att du reklamerar inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Du kan reklamera antingen till säljaren eller till näringsidkaren som förmedlat köpet (23 § första stycket konsumentköplagen). Som redogjort för inledningsvis svarar säljaren och förmedlaren (båtföretaget) solidariskt för det rättsliga felet. För din del innebär det en säkerhet då du kan vända dig med ditt anspråk antingen till säljaren, eller till förmedlaren. Ansvaret torde innebära att det finns incitament även för förmedlaren att kontrollera att båten inte är belagd med ett återtagandeförbehåll.

Sammanfattningsvis kan en båt vara belastad med en kredit och ett återtagandeförbehåll. Om du köper båten som konsument gäller konsumentköplagen och du är till viss del skyddad. Är båten belastad med ett återtagandeförbehåll och amortering inte sker har kreditgivaren rätt att ta tillbaka båten, vilket utgör ett rättsligt fel. Både säljaren och förmedlaren har ett primärt solidariskt ansvar innebärande att du kan vända dig till vem du vill av dem med ditt krav om t.ex. hävning av köpet och eventuell skadeståndsbegäran.

Då konsumentköplagen ger dig rätt att vända dig även mot förmedlaren skapar det incitament för båtföretaget att kontrollera att båten verkligen är slutbetald (eller inte är belastad med en kredit över huvud taget). För din del är min rekommendation att du gör en så grundlig undersökning du kan. Du bör åtminstone be att få se det senaste köpeavtalet för att avgöra om det kan finnas en kredit och ett återtagandeförbehåll som belastar den.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på onsdag, den 30 september, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en mer lämplig tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1193)
2021-04-21 Fel på vara jag köpt på distans, vad kan jag göra?
2021-04-21 Surfplatta slutar fungera under garantitiden
2021-04-18 Köparens rätt till hävning vid köp av bil
2021-04-16 Finns det några undantag från huvudregeln att konsumentlagen är tvingande?

Alla besvarade frågor (91415)