Kan en arbetstagare bli ersättningsskyldig vid trafikolycka med företagets lastbil?

FRÅGA
En anställd orsakade en olycka med företagets lastbil, lasten var för hög och fastnade i en bro, han lastade själv, polisutredningen visade att lasten var 60cm för hög, dessutom hade han 3passagerare I hytten och där får bara 2 befinna sig, kan jag som arbetsgivare kräva att föraren skall betala för skador som orsakades på last och lastbil?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som arbetsgivare har du som grundregel ett skadeståndsansvar (s.k. presumtionsansvar) för skador dina anställda vållar i tjänsten (3 kap 1 § skadeståndslagen).

Som jag tolkar din fråga står det klart att arbetstagaren orsakat skadan i samband med tjänsten, med färd i en av företaget ägd lastbil. Därmed torde skadan anses ha en tillräcklig koppling till tjänsten för att ditt presumtionsansvar som arbetsgivare ska gälla enligt ovan nämnda paragraf.

I skadeståndslagen finns ett undantag som säger att ditt presumtionsansvar inte ska gälla vid skada orsakad av ett motordrivet fordon som vållats av fordonets förare, i den mån trafikskadeersättning kan utgå för skadan enligt trafikskadelagen (3 kap 8 § skadeståndslagen). Problemet i din fråga är att detta undantag inte gäller skador på den förda bilen eller på lasten som transporterats med denna. Anledningen till detta är att trafikskadeersättning på denna typ av skador inte utgår överhuvudtaget (10 § andra stycket trafikskadelagen).

Som jag tolkar din fråga kommer det bli svårt för dig som arbetsgivare att undgå ditt principalansvar. Vid vanlig vårdslöshet från en arbetstagare ska det mycket till för att du som arbetsgivare ska undgå detta ansvar. Annorlunda skulle det tänkas vara om du som arbetsgivare kan påvisa att arbetstagaren i din fråga orsakat skadan uppsåtligen, dvs. medvetet velat åstadkomma skadan på lasten och lastbilen genom att köra under bron. Ingenting i din fråga tyder dock på något sådant uppsåtligt handlande från arbetstagaren. Slutsatsen blir därmed att du som arbetsgivare vid denna typ av skada (i vart fall i normalfallet) ska anses ersättningsskyldig för den skada din arbetstagare vållar.

Hopas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?