FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 25/11/2021

Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att göra IQ-tester?

Hej! Är det lagligt att en arbetsgivare kräver att alla anställda plötsligt gör ett (IQ) kognitivtest? Vi har inget kollektivavtal. Vi gjorde inga IQ test vid rekrytering. Det handlar om vårt moderbolag i USA som har fått in en ny investerare. Investeraren vill att alla anställda globalt ska göra testet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om anställningsskydd (LAS). Det måste dock redan nu framhållas att det varken finns någon allmän bestämmelse i det här avseendet eller någon detaljreglering i lag, vilket naturligtvis försvårar ärendehanteringen. Vidare ska sägas att detta i praktiken, liksom i många andra sammanhang på arbetsrättens område, inte sällan brukar lösas av arbetsmarknadens parter, dvs. genom sedvanliga kollektivavtalsförhandlingar. Men ett tillämpligt kollektivavtal saknas ju i förevarande fall, vilket också torde innebära att det saknas en facklig representation på din arbetsplats.

Arbetsgivaren har en långtgående arbetsledningsrätt, vilket ger denne rätt att fritt leda och fördela arbetet. Arbetsledningsrätten är förvisso inte lagstadgad, men den utgör en s.k. allmän rättsgrundsats och gäller därför även utan direkt stöd i kollektivavtal. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet betraktas också i många sammanhang som en dold klausul, dvs. ett avtalsvillkor som automatiskt flyter in såväl kollektivavtal som de enskilda anställningsavtalen. Arbetsledningsrätten har likaledes bekräftats i åtskilliga avgöranden från Arbetsdomstolen (AD), vilken är sista instans i arbetsrättsliga tvister. Såvitt jag kan bedöma och mot bakgrund av arbetsledningsrätten samt i avsaknad av vägledning med hjälp av ett tillämpligt kollektivavtal torde det inte föreligga något hinder för din arbetsgivare att genomföra den här typen av tester.

Något tvång kan naturligtvis inte utövas, men i kraft av arbetsledningsrätten och under förutsättning att testförfarandet inte strider mot god sed på arbetsmarknaden, vilket jag av förklarliga har svårt att uttala mig om när det gäller just din specifika bransch, kan en vägran att medverka i testerna möjligen utgöra saklig grund för uppsägning. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste nämligen alltid vara sakligt grundad enligt 7 § 1 st. LAS. Men märk väl att principen om ultima ratio gäller på arbetsrättens område, vilken kommer till uttryck i den nyss nämnda bestämmelsen. Principen innebär att en uppsägning bör vara en sista åtgärd som endast får vidtas när alla andra möjligheter har uttömts, vilket i klartext betyder att din arbetsgivare har en omplaceringsskyldighet. Stöd för detta finns även i lagens förarbeten, se prop. 1973:129, s. 121.

Saklig grund föreligger aldrig om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Vid en uppsägning måste för övrigt de angivna skälen vara reella, dvs. verkliga och konkreta, vilket innebär att en arbetsgivare inte kan vinna framgång med svepande kritik, se rättsfallet AD 2009 nr 21. Det är också arbetsgivaren som har bevisbördan för att saklig grund föreligger. Slutligen kommer i det här fallet en intresseavvägning göras mellan arbetstagarens intresse av att behålla anställningen och arbetsgivarens önskan om att få upplösa anställningsförhållandet till följd av ett uteblivet IQ-test. Några generella riktlinjer finns dock inte varför det i praktiken bör bli en bedömning i varje enskilt fall och med hänsyn till den aktuella tjänstens beskaffenhet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis och som svar på din faktiska fråga huruvida detta är ett lagligt agerande från arbetsgivarens sida kan sägas att det i vart fall, enligt min mening, inte torde vara olagligt.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”