Kan en arbetsgivare neka anställning på grund av tidigare brottslighet?

2021-05-26 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Får bemanningsföretag neka en person en visstidsanställning hos kund utifrån att personen tidigare dömts (har avtjänat straffet)? Brottet har ingen koppling till att det skulle kunna uppstå risker på arbetsplatsen eller hinder för personen att utföra sitt arbete. Kunden/arbetsplatsen HR-avdelning tycker dessutom att det är okej men bemanningföretagen som sköter kortare anställningar vill inte anställa personen. Har personen något skydd/rättighteter iom att arbetsgivare numera nästan alltid ber om utdrag från belastningsregistret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan finner du en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Arbetsgivaren har en långtgående anställningsfrihet

Grundprincipen i svensk rätt är att arbetsgivaren fritt får välja vem som ska anställas och vilka krav som måste uppfyllas. Med andra ord innebär detta att arbetsgivaren i princip kan neka att anställa vem som helst.

Undantag från anställningsfriheten

Anställningsfriheten inskränks bland annat av diskrimineringslagen. En arbetsgivare får aldrig neka någon anställning på diskriminerande grunder, 2 kap. 1 § diskrimineringslagen. Vad som kan utgöra en diskrimineringsgrund är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, 1 kap. 4 § diskrimineringslagen. En person är däremot inte diskriminerad i diskrimineringslagens mening om denne på grund av tidigare brottslighet nekas anställning, och därmed aktualiseras inte undantaget.

Arbetsgivaren har som utgångspunkt inte rätt att ta del av belastningsregister

Vad gäller din andra fråga finns det som huvudregel ingen skyldighet att lämna ut ett utdrag ur belastningsregistret. Det finns däremot vissa undantag som framgår av lagen om belastningsregister. Exempelvis ska uppgifter om dig från belastningsregistret lämnas ut om det begärs av JO, JK, Datainspektionen, SÄPO, Skatteverket m.m. 6 § lagen om belastningsregister.

Den aktuella situationen

I den aktuella situationen har arbetsgivaren rätt att begära att personen i fråga visar ett utdrag ur belastningsregistret. Däremot finns ingen skyldighet för personen att visa upp det, och arbetsgivaren kan heller inte tvinga personen att visa upp det. Om personen däremot vägrar kan arbetsgivaren välja att inte anställa personen det gäller. I det fall arbetsgivaren inte anställer personen utgör det inte diskriminering enligt någon av diskrimineringsgrunderna och är därmed tillåtet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93174)