Kan återvinning ske av egendom som sålts till en vän vid konkurs?

2020-10-01 i Återvinning
FRÅGA
En person jag känner har gått i personlig konkurs , strax innan sålde han allt han ägde till en vän ,till underpris ,för att bevara hus och bil till senare . Till saken hör att det var hans syster via en advokat som satte han i konkurs ,då han undanhållit hennes del av arv , och som nu resulterade att hon har krav på honom . Dom kom från tingsrätten i Maj 2020 ,om konkurs. Kan advokat återvinna hus ,bil etc ,eftersom det är hennes del av arv ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar över huruvida en konkursförvaltare kan återvinna egendom i en konkurs, vilket gör konkurslagen tillämplig.

Återvinning

En rättshandling som orsakat att gäldenärens (det vill säga din bekantas) egendom har undandragits borgenärerna (det vill säga de han är skyldig pengar) ska gå åter om gäldenären var eller genom handlingen ensamt, eller i förening med någon annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och omständigheterna som gjorde rättshandlingen otillbörlig (4 kap. 5 § konkurslagen). Med insolvens avses att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder varefter de förfaller till betalning och denna oförmåga inte endast är tillfällig (1 kap. 2 § konkurslagen). I och med att du anger att personen har gått i konkurs är han insolvent då det är en förutsättning för att försättas i konkurs (1 kap. 2 § konkurslagen). Du anger även att han strax innan konkursen sålde i stort sett all egendom till underpris till en vän, och därför finns anledning att anta att vännen kände till personens ekonomiska situation. Det bör alltså föreligga förutsättningar för återvinning, och i och med att personen är skyldig sin syster pengar så räknas systern som borgenär och har rätt till betalning i den mån medel finns.

Sammanfattning

Återvinning kan ske när egendom har sålts till underpris precis innan en konkurs, och de inkomna medlen fördelas då mellan borgenärerna efter deras förmånsrätter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97626)