Kan en 8-åring bli skadeståndsskyldig? Och hur långt sträcker sig ett skadeståndsansvar när en skada orsakar en annan?

FRÅGA
Min bror är 8 år och har precis fått en radiostyrd bil i födelsedagspresent av våra föräldrar. På sin födelsedag, för första gången, testkörde han bilen ensam på garageuppfarten. Den radiostyrda bilen är egentligen avsedd för barn som har fyllt 13 år, vilket märks då den är relativt svårmanövrerad. I iver körde han bilen i full fart ut på gatan. Mitt i gatan satt grannens katt som inte ser vad som är på väg att hända förrän det är för sent. Den radiostyrda bilen körde i rakt in i katten som förutom chock även fick svåra fysiska skador. I samma veva står en annan granne en bit bort och blir så bestört av händelsen att han tappar sin nyinköpta tv-apparat i backen så den spricker i tusen bitar. De svåra skadorna från den radiostyrda bilen leder till att grannkatten några dagar senare avlider. Både grannarna vill ha sina skador ersatta. min och min brors föräldrar ställer sig tveksamma till om min lillebror verkligen kan ställas till svars för de uppkomna skadorna. Mot vem eller vilka kan de två grannarna rikta sina anspråk? Kan grannarna nå framgång med sina respektive anspråk? Vilka typer av skador har uppkommit? Kan grannarna få skadestånd för sina skador?Jag är inte intresserad av en diskussion om eventuella försäkringar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skadestånd hittar du i skadeståndslagen (SKL). Jag kommer först att redogöra för kattens skador, och sedan övergå till skadorna på tv-apparaten.

Vad är det för skada som har uppstått?
En katt är en sak i skadeståndslagens mening. Om kattens fysiska skador har medfört kostnader för den granne som äger katten så har det uppstått en sakskada. Skadestånd för sakskador kan omfatta ersättning för sakens värde, reparationskostnad, värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan eller inkomstförlust (5 kap. 7 § SKL). I detta fall skulle det troligen röra sig om veterinärkostnader eller andra kostnader som grannen kan visa är kopplade till att katten har skadats.

Vem kan hållas ansvarig?
Huvudregeln är att den som av uppsåt eller oaktsamhet vållar en sakskada ska ersätta den (2 kap. 1 § SKL). Uppsåt innebär att man orsakar en skada medvetet och med syfte att åstadkomma en effekt, medan oaktsamhet istället innebär att en skada orsakas till följd av någons vårdslöshet eller oförsiktighet. I detta fall verkar det som att din bror handlande av oaktsamhet snarare än uppsåt. De faktorer som beaktas vid bedömning av ansvar eller vid en så kallad "culpabedömning" är risken för skada, den sannolika skadans omfattning, risken för att skadan förverkligas och skadevållarens möjlighet att inse risken för skadan.

När det gäller barn ska skadan emellertid endast ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SKL). Vad gäller handlingens beskaffenhet ska hänsyn också tas till barnets subjektiva inställning (prop. 1972:5 s. 459). Det finns ingen nedre åldersgräns för när ansvar skulle vara uteslutet, utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet.

Om det skulle konstateras att det är oskäligt att ett barn hålls ansvarigt kan man som förälder emellertid bli skadeståndsskyldig för en skada som ens barn vållat om man har brustit i tillsynen, dvs. inte sett till att sitt barn stått under uppsikt eller vidtagit andra lämpliga åtgärder (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Grannen skulle kunna argumentera för att föräldrarna har brustit i sin tillsyn här eftersom de givit 8-åringen en radiostyrd bil anpassad för 13-åringar och lämnat honom ensam att leka med den på garageuppfarten. Dina föräldrar skulle i sådana fall sannolikt behöva ansvara för den skada som din bror har orsakat.

Mot vem eller vilka kan grannen med tv-apparaten rikta sitt anspråk?
Att tv-apparaten spricker i tusen bitar innebär att det har uppstått ytterligare en sakskada. Utöver ansvaret för din bror som påstås ha vållat skadan och hans föräldrar som kan anses ha brustit i sin tillsyn, så blir det här också relevant att diskutera adekvat kausalitet. Det är likaså en förutsättning för att skadeståndsansvar ska kunna uppstå, och man tittar då på huruvida det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan en handling och den skada som har uppkommit. Skadan ska helt eller delvis ha uppstått på grund av handlandet, och orsakssambandet ska vara tillräckligt typiskt för ett sådant handlande. Det kan också förklaras som att det ska ligga i farans riktning att en skada kan uppstå till följd av handlandet. Ni kan argumentera för att det inte kunde förutspås att grannen precis köpt en ny tv-apparat, skulle befinna sig en bit bort från händelsen, se händelseförloppet och dessutom bli så bestört att hen tappade den. Skadan som uppstår på tv-apparaten genom att grannen tappar den utgör inte en typisk följd av att en radiostyrd bil krockar med en katt. Om man på så sätt argumenterar för att det inte föreligger adekvat kausalitet så finns det heller ingen skadeståndsskyldighet. Ni skulle i sådana fall inte bli skyldiga att ersätta grannen de kostnader som uppstår till följd av att han tappat tv-apparaten.

Sammanfattning
Eftersom din bror lekte ensam på garageuppfarten med en radiostyrd bil anpassad för äldre barn kommer grannen med katten sannolikt att argumentera för att föräldrarna har brustit i sin tillsyn, och därigenom få dem skadeståndsskyldiga. Vad gäller tv-apparaten kan man däremot fråga sig huruvida det föreligger adekvat kausalitet eller inte, och argumentera för att så inte är fallet. Det skulle medföra att ni inte blir skadeståndsskyldiga för den skada som uppstått på tv-apparaten.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (208)
2021-04-30 Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?
2021-04-29 Vem blir betalningsansvarig för barns sakskada?
2021-04-27 Vårdnadshavares principalansvar
2021-04-25 Vårdnadshavares principalansvar

Alla besvarade frågor (92029)