Kan egendom göras till enskild genom ett avtal mellan makarna, utan äktenskapsförord?

FRÅGA
Vår far var gift vid två tillfällen, med barn från båda äktenskapen. Vid den senaste skilsmässan bestämde Tingsrätten att han skulle betala frun en relativt stor summa pengar, vilket han aldrig gjorde. Skälet uppgav han vara att saker inte gått rätt till. Att det i deras gemensamma bankfack funnits bevis på att fastigheten var hans enskilda egendom, men att dessa papper försvunnit. Efter hans död öppnade jag ett kuvert som han gett mig för länge sedan, och där ligger troligtvis en kopia av det "borttappade pappret". Det är ett testament mellan makarna, men där står även hur tillgångarna ägs mellan makarna. Pappret är påskrivet av båda parterna och vidimerat av två personer. Jag beställde då ut handlingarna ang skilsmässan från Tingsrätten, där det klart och tydligt framgår i texten att "Det finns en skriftlig handling, som han ännu inte har hittat, med andemeningen att X medger att fastigheten är hans enskilda egendom". "Hon bestrider dock att fastigheten är hans enskilda egendom. Parterna har inget äktenskapsförord och hon har inte skrivit på någon handling med andemeningen att fastigheten är hans enskilda egendom". I kopian av testamentet som jag har framgår det tydligt att fastigheten är hans enskilda egendom, men också att fonder, aktier, obligationer samt bankmedel äges av innehavaren av respektive konto. Vad bör vi barn från det första äktenskapet göra för att det här ska bli rättvist? Är det någon ide att driva detta juridiskt och isf hur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Enligt Äktenskapsbalkens (ÄktB) regler är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma på olika sätt, bland annat genom äktenskapsförord, villkor vid gåva från annan än den andra maken, villkor i testamente eller arv att egendom ska vara enskild och även det som trätt i stället för sådan egendom (jfr 7 kap. 2 § ÄktB).

Makar kan avtala om att viss, eller all, egendom ska vara endera makens enskilda sådan. Enligt svensk rätt är utgångspunkten att avtal kan ingås såväl muntligt som skriftligt eller genom konkludent handlande. Undantaget är om det i annan lag finns stadgat formkrav för avtalet. För avtal om egendom mellan makar finns det formkrav för avtalet, vilket är vad som benämns äktenskapsförord. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är upprättat skriftligt, daterat och undertecknat av makarna (eller de blivande makarna för det fall att äktenskapsförordet upprättas inför äktenskapet). För att äktenskapsförordet ska bli gällande krävs även att det registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförordet först från och med den dag då det ges in till Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Ett äktenskapsförord är det enda sättet som makar sinsemellan, juridiskt bindande, kan komma överens om att viss egendom ska vara enskild. I din fars fall hade det således krävts ett äktenskapsförord upprättat juridiskt korrekt och registrerat hos Skatteverket för att fastigheten och övrig egendom skulle vara hans enskilda. Att din far och hans f.d. hustru sinsemellan kommit överens om att viss egendom ska vara enskild, gör den dessvärre inte rent juridiskt till enskild. Det upprättade papperet dem emellan har ingen juridisk bäring. Även om det rent formellt skulle uppfylla kraven för ett äktenskapsförord krävs det att det även registrerats hos Skatteverket för att det ska vara gällande och egendomen ska vara enskild. Att din far inte betalde summan som bestämdes av domstol innebär även att hans f.d. hustru har en fordran mot honom som hon kan göra gällande mot dödsboet och som ska avräknas från dess tillgångar innan arvskiftet.

Min uppfattning är att ni inte har någon grund att driva ärendet vidare juridiskt. Då det endast finns ett papper mellan parterna i vilket de inbördes avtalat om egendomen, men inte registrerat det, är det inte ett giltigt äktenskapsförord. Äktenskapsförord är det enda sättet makar sinsemellan kan avtala om att viss eller all egendom ska vara enskild.

Om något är oklart eller för det fall att du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för ändamålet. Du når mig på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll