Kan det bli problem om endast en make står som ägare?

2016-08-03 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej!Jag och min make är gifta sedan flera år. Skrev ett testamente innan giftermålet men gissar att det i och med giftermålet inte längre gäller. Vi har båda tre barn var sedan tidigare, men inga gemensamma.Nu till min fråga som uppkom i samband med att vi köpte en ny bil och skrev den på maken. Det innebar att jag plötsligt insåg att maken står registrerad på tre av våra tre bilar, jag inte på någon. Är det till nackdel för mig eller mina barn ifall maken skulle dö före mig? Tilläggas bör att vi har lån på två av dem.Samma gäller de bankkonton vi har. Vi sparar tillsammans men maken är registrerad hos banken på kontona.Vad säger lagen om detta??Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara upprättat skiftligen med två vittnen som har bestyrkt handlingen med sina namn. De måste veta om att handlingen är ett testamente men inte vad som står däri enligt 10 kap. 1 § ÄB. Det är dock inte tillåtet att bevittna sitt eget testamente, för en make eller sambo, syskon, någon som står i rätt upp- och nedstigane släktskap eller svågerlag. Om du upprättat ett testamente som uppfyller dessa formkrav är huvudregeln att det är giltigt. Ett testamente återkallas skiftligen, genom att testamentet förstörs eller om testatorn otvetydligt ger till känna att förordnandet inte längre är till uttryck för personens yttersta vilja enligt 10 kap. 5 § ÄB. Jag skulle säga att huvudregeln är att testamentet du skrivit fortfarande är giltigt om det inte av omständigheterna framgår att så inte är fallet, vilket är svårt för mig att bedöma när jag inte vet vad som står i det. Är du osäker på dess giltigthet kan du alltid återkalla hela förordnandet på något av ovanstående sätt och skriva ett nytt testamente eller ändra i det befintliga. Vill du göra det så gäller samma regler som för när man upprättar testamente enligt 10 kap. 5 § ÄB.

Att bilarna samt bankkontona är registrerade på din make är inte till nackdel per automatik, det som är relevant är om de utgör giftorättsgods eller enskild egendom. Huvudregeln är att egendom är giftorättsgods vilket enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom som inte är enskild egendom. Enligt 7 kap. 2 § ÄktB kan egendom kan vara enskild t ex genom äktenskapsförord, testamente eller gåva men om makarna inte kommit överrens om något eller fått egendomen med ett förbehåll om att den ska vara enskild så är den giftorättsgods. Om egendomen är enskild egendom eller giftorättsgods har betydelse vid en bodelning med anledning av dödsfallet.

När en make dör ska det förrättas bodelning eftersom att äktenskapet då upplöses. Om ni endast har giftorättsgods så är huvudregeln att det inte spelar någon roll om ni äger egendomen tillsammans eller om egendomen är den en av er makars giforättsgods, efter bodelningen då kommer 50 % av egendomen vara den framlidne makens kvarlåtenskap och 50 % vara den efterlevande makens giftorättsgods. På så sätt spelar det ingen roll om din make dör före dig, om bilarna och konotona är giftorättsgods kommer du få del av dess värde i bodelningen. Det skulle dock kunna bli till nackdel för dina barn om du dör först eftersom det finns ett undantag från huvudregeln om att giftorättsgodset delas 50/50 vid en bodelning. Undantaget finns i 12 kap. 2 § ÄktB och säger att vid en bodelning med anledning av en makes död ska, om den efterlevande maken begär det, vadera sidan behålla sin andel av giftorättsgodeset. Om din make har mer giftorättsgods än dig innebär det att din kvarlåtenskap blir mindre och att dina barn därför får ett mindre arv.

Det är då relevant om bilarna som ni båda betalat till men står på din make utgör er bådas egendom eller inte. Det kallas samäganderätt och reglerna om det finns i lag om samäganderätt. Trots att din make står på bilarna och bankkontona så kan det föreligga dold samäganderätt, vilket innebär att du är samägare med din make trots att du inte står som ägare. För att det ska föreligga finns det tre kriterier,

1. Egendomen har köpts för gemensamt bruk

2. Du som som inte står som ägare har lämnat ett ekonomiskt bidra till köpet,

3. Båda du och din make har avsett att äganderätten skall vara gemensam.

Det kan vara så att det föreligger dold samäganderätt vad gäller bilarna och bankkontona och värdet av dem därför också utgör ditt giftorättsgods. Om det blir tvist måste det dock bevisas, när du är avliden. Det kan därför vara bra att ni upprättar ett samäganderättsavtal där ni tydliggör hur ägandet till bilarna samt kontorna ser ut, för att undvika problem. Jag kan inte hitta något rättsfall där det avgjorts om det förelegat dold samäganderätt till ett bankkonto och för att göra det så tydligt som möjligt och undvika problem skulle jag rekommendera att ni istället sparar pengar på ett gemensamt konto.

Om du vill ha hjälp att upprätta ett korrekt juridiskt testamente kan du få det här. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett samäganderättsavtal går det att få här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll