FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut13/09/2022

Kan den tjänande fastigheten renovera en fallerande brygga som utgör officialservitut?

Hej Har en fastighet med officialsevitut på brygga kan jag renovera bryggan som börjar falla sönder?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Ett servitut ger en fastighet (den härskande fastigheten) en rätt att använda en del av annans fastighet (den tjänande fastighet). Jag uppfattar din fråga som att du äger den tjänande fastigheten som upplåtit officialservitutet i form av bryggan och tillhörande mark. 

Användningen av ett officialservitut

Officialservitut bildas genom så kallad fastighetsreglering vilket prövas av Lantmäterimyndigheten. Ett servitut ska endast bildas om det medför ändamålsenlig markanvändning. Servitutet ska ge den härskande fastigheten en rätt att i viss omfattning ta i anspråk en del av den tjänande fastigheten eller tillhörande byggnad eller anläggning (14 kap. 1 § första stycket Jordabalken (JB)) och 7 kap. 1 § första stycket Fastighetsbildningslagen (FBL)). Ändrade förhållanden kan innebära att förutsättningarna för servitutets bildande inte längre uppfylls. Detta medför däremot inte att servitutet automatiskt blir ogiltigt. Servitutet kan däremot i framtiden bli föremål för ändring eller upphävning genom fastighetsreglering (NJA 2009 s. 656 och 7 kap. 3-5 § FLB) .

Officialservitut får som utgångspunkt inte innebära en skyldighet för den tjänande fastigheten att underhålla byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet. Det är däremot tillåtet att ålägga den tjänande fastigheten en sådan skyldighet. Detta förutsätter att ägaren av den härskande fastigheten och ägaren av den tjänande fastigheten kommit överens om det (7 kap. 1 § andra stycket FBL). 

Vad som gäller i din situation

Det finns inget uttryckligt förbud mot att du som ägare av den tjänande fastigheten vidtar åtgärder för underhåll av officialservitutet. Detta gäller så länge inte underhållet skulle strida mot de grundläggande förutsättningarna för servitutets bildande. Ett sådant hinder gör inte servitutet ogiltigt i sig på så sätt att upphävning av servitutet skulle aktualiseras omedelbart. Det finns däremot en risk att ett sådant underhåll skulle kunna leda till att servitutet ändras eller upphävs i ett senare skede genom fastighetsreglering. En ändring eller upphävning av officialservitutet kan påkallas av såväl den tjänande fastigheten som den härskande fastigheten. 

Med vad som ovan sagts bör du däremot inte behöva vara orolig för att ditt efterfrågade underhåll riskera en ändring eller upphävning av officialservitutet. Vanligt underhåll i form av reparation av bryggan bedömer jag nämligen inte riskera att stå i strid mot servitutets grundläggande förutsättningar för dess bildande eller utövande. Detta typ av underhåll skulle varken hindra servitutets ändamålsenliga markanvändning eller begränsa den härskande fastighetens rätt att använda servitutet. Det skulle vara en annan sak om du ändrade officialservitutet genom ny-, till- eller ombyggnation.

Det ska också nämnas att som utgångspunkt är det den härskande fastigheten som ska tillgodose underhållet av bryggan. Detta gäller däremot inte om du som ägare av den tjänande fastigheten kommit överens med ägaren av den härskande fastigheten att det i stället är du som har skyldigheten att underhålla officialservitutet. Allmänna och särskilda föreskrifter om officialservitutets utövande hittar du i fastighetsregistrets allmänna del. Du bör på Lantmäteriets hemsida kunna begära ut utdrag ur fastighetsregistret för standardinformation om din fastighet. 

Eftersom jag inte läst föreskrifterna för officialservitutets bildande och utövande rekommenderar jag dig också att ta kontakt med ägaren av den härskande fastigheten innan du påbörjar underhållet. På så sätt undviker ni onödiga framtida konflikter om huruvida din åtgärder tänkbart skulle kunna strida mot en eller flera av föreskrifterna för officialservitutet.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”