Kan bevisning framföras efter avslutad förhandling och innan meddelad dom?

Hej,

Kan man lägga till bevisning till tingsrätten efter förhandlingen är avslutad och innan dom har fallit?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är processrättslig och aktualiserar rättegångsbalkens regler. Jag kommer att besvara din fråga i enlighet med de regler som gäller för både tvistemål och brottmål.

Kan bevisning framföras efter huvudförhandlingen?

Fram till att huvudförhandlingen har avslutats har en part i både brottmål och tvistemål möjlighet att åberopa ny bevisning. Om en part vill framföra bevisning efter huvudförhandlingen är situationen annorlunda. I både brottmål och tvistemål finns en möjlighet för rätten (domstolen) att komplettera utredningen efter att huvudförhandlingen har avslutats men innan dom har meddelats (se 46 kap. 17 § rättegångsbalken samt 43 kap. 14 § rättegångsbalken). Den här möjligheten att komplettera utredningen tar sikte på situationer då rätten anser att komplettering behövs för att rätten ska kunna grunda ett avgörande på ett tillfredsställande underlag. Domstolen kan då begära att ny bevisning framförs i ett återupptagande av huvudförhandlingen eller i en ny huvudförhandling.

Får bevisningen framföras av en part i målet?

De nämnda bestämmelserna tar alltså sikte på huruvida rätten anser att utredningen behöver kompletteras och alltså inte den omständighet då en part vill framföra ny bevisning. Rätten kan dock, baserat på vad en part anför, finna att utredningen behöver kompletteras vilket innebär att kompletteringsregeln i tvistemål respektive brottmål blir aktuella.

Högsta domstolen har i NJA 2005 s. 864 uttalat att när det åberopas ny bevisning som bedöms kunna vara betydelsefull för utgången i målet, får det anses föreligga förutsättningar för att med stöd av 46 kap. 17 § rättegångsbalken besluta om ny eller fortsatt huvudförhandling. Högsta domstolens uttalande avsåg alltså brottmål men med hänsyn till att reglerna för brottmål och tvistemål i fråga om komplettering är likadana är det inte orimligt att anta att uttalandet även gäller i tvistemål.

Sammanfattning

För att kunna framföra ny bevisning efter en avslutad huvudförhandling och innan dom har meddelats måste rätten anse att en komplettering av utredningen av målet är nödvändig. Som part kan du alltså anföra att den nya bevisningen är avgörande för att utredningsunderlaget ska vara tillfredsställande. Rätten har därefter att ta ställning till det du har anfört.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo