Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

2021-04-15 i Återvinning
FRÅGA
Hej jag hade ett företag för ett år sedan som gick i konkurs.Ca 4 månader innan konkursen gjorde jag ett sista försök att rädda företaget genom att privat låna ut pengar för att kunna genomföra ett projekt efter detta projektet betalade jag tillbaka pengarna till mig själv utan ränta eller andra kostnader. detta var ett privat lån som jag fick kortfristigt och var tvungen att betala åter.Nu efteråt så har jag fått ett krav av konkursförvaltaren på att betala tillbaka dessa pengar till konkursboet, i min värld är det jätte konstigt då jag endast gjorde vad vilken företagare hade gjort för att försöka kunna rädda sitt bolag. om jag förstår det rätt så har jag gjort en felprioriterad betalning. och har fått ett krav på Begäran om återvinning vad kan jag göra?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att det kan kännas jättekonstigt att behöva betala tillbaka pengar till ditt eget bolag. I mitt svar kommer jag att gå igenom vad syftet är med en konkurs, i vilken ordning konkursboets skulder ska betalas och slutligen vad som gäller för återvinning.

Vad är en konkurs?

Ett företags kan sättas i konkurs när det är insolvent. Att ett företag blir insolvent innebär att det bedöms sakna förmåga att långsiktigt eller kortsiktigt betala sina skulder (1 kap. 2 § 2 stycket konkurslag). Då företaget har skulder kallas det för gäldenär. De som företaget är skyldig pengar kallas för borgenärer. Konkurser finns till för att kvarvarande pengar i företaget ska delas ut på ett rättvist sätt till borgenärerna. Det ska alltså inte finnas möjlighet för gäldenären att på ett oschysst sätt prioritera vissa borgenärers skulder medan andra blir utan betalning när företagets tillgångar tagit slut.

Förmånsrättsordning

Vad som är en rättvis ordning att betala av bolagets skulder bestäms i lag enligt en så kallas förmånsrättsordning.

Generellt ser förmånsordningen ut på följande sätt (1 § Förmånsrättslag):

1.Massafordran 2.Fordringar med särskild förmånsrätt 3.Fordringar med allmän förmånsrätt 4.Oprioriterade fordringar

Med massafordringar avses skulder som konkursboet ådragit sig efter konkursen. Fordringar med särskild förmånsrätt avser skulder som har anknytning till viss egendom. Fordringar med allmän förmånsrätt innefattar prioriterade skulder men som saknar anknytning till viss egendom, här innefattas exempelvis anställdas löner och kostnader kring konkursen (2 § Förmånsrättslag). Sist i prioriteringslistan hamnar oprioriterade fordringar vilket ofta är den största gruppen skulder. Skulden ditt företag hade till dig räknas in till den sistnämnda kategorin med oprioriterade fordringar. Oprioriterade fordringar har endast rätt att få betalt ur konkursboet om det finns pengar kvar efter att de tre förstnämnda kategorierna av skulder har betalts.

Oprioriterade fordringar är alla lika värda och betalas proportionerligt med skuldens storlek (19 § Förmånsrättslag). Väldigt sällan kan en borgenär med en oprioriterad fordran få betalt fullt ut, hade så varit fallet hade ju företaget inte satts i konkurs från första början. Att skulden betalas proportionerligt kan se ut så här:

Exempel: Pengar som finns kvar efter betalning av massafordringar och fordringar med förmånsrätt: 1000 kr. Borgenärerna med oprioriterade fordringar är A, B och C. A har en skuld på 1000 kr, B en skuld på 750 kr och C en skuld på 250 kr. Skulderna uppgår till 2000 kr medan det endast finns 1000 kr kvar i konkursboet. Endast hälften av skulderna kan således betalas och betalningen sker därför proportionerligt. Innebörden blir då att A får 500 kr ur konkursen, B får 375 kr och C får 125 kr.

Återvinning

Konkurser finns som tidigare nämnt till för att gäldenären inte ska kunna favorisera betalningar till vissa borgenärer men inte andra. Därför finns även regler om återvinning som innebär att otillbörliga utbetalningar till vissa borgenärer kort innan konkursen kan få betalas tillbaka (4 kap. 14 § Konkurslag).

Det finns ett flertal regler om återvinning som gäller olika typer av transaktioner. Jag misstänker baserat på de omständigheter du beskriver att det är fråga om återvinning enligt 4 kapitlet 5 § Konkurslag. För att återvinning ska kunna ske enligt nyss nämnda regel krävs att borgenären (du) genom betalningen gynnats framför andra borgenärer på ett otillbörligt sätt. Det krävs även att bolaget vid tillfället för betalningen eller genom betalningen blev insolvent. Dessutom krävs att du känt till företagets ekonomiska situation och att du genom betalningen gynnats framför andra borgenärer. Då företagets skuld till dig är en oprioriterad fordran innebär det att du inte skulle få fullt betalt vid en konkurs (se exempel ovan). Av den anledningen har du ju faktiskt gynnats framför andra borgenärer med oprioriterade fordringar. Huruvida bolaget var eller blev insolvent vid tiden för betalning är svårt för mig att veta men då betalning skett så nära inpå konkursen befarar jag att så även var fallet. Det sista kravet om vetskap kan bli svårt för dig som ägare av bolaget att komma runt är jag rädd (4 kap 5 § 2 stycket konkurslag). Enligt min bedömning är det troligen så att konkursförvaltaren har rätt att rikta ett krav om återvinning mot dig. Som du märker beror förutsättningarna för kvittning på ett flertal faktorer varför den hade kunnat bli en annan vid beaktande av fler omständigheter än de som framgår av din fråga.

Vad kan du göra?

Om du anser att kravet om återvinning är obefogat utifrån vad jag beskrivit kan du bestrida kravet från konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren behöver då stämma dig vid domstol och bevisa att förutsättningarna för kvittning är uppfyllda (4 kap. 19 § konkurslag). Talan om återvinning får väckas 1 år från det att konkursbeslutet togs eller annars efter 6 månader från det att betalning av den omtvistade skulden kom till konkursförvaltarens kännedom (4 kap. 20 § konkurslag).

Det finns även en möjlighet att jämka eventuell återvinning (4 kap. 17 § Konkurslag). Jämkning innebär att summan för återvinning sätts ned delvis eller helt. Jämkning är däremot endast reserverat till särskilda fall och ska beviljas högst restriktivt.

Hoppas att mitt svar hjälpte till att belysa din situation. Du har även beställt uppföljande juridisk rådgivning via telefon. Jag kommer därför att ringa upp dig den 19/4 kl. 09. Passar inte tiden får du gärna höra av sig till my.ohman@lawline.se så hittar vi en mer passande tid. Observera att jag ringer från dolt nummer.

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (63)
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?
2021-04-15 Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

Alla besvarade frågor (96356)