Kan avdrag för utgift medges när kvitto saknas?

FRÅGA
Ett syskon ska bli utköpt ur sommarställe av de övriga syskonen. Fastigheten är gammal, så 150% av fastighetens taxeringsvärde blir ingångsvärde. Under årens lopp har väsentliga förbättringar gjorts av föräldrarna (tillbyggnader på huset, bygge av uthus m m.) men uppgifterna om kostnader har förkommit. Är det verkligen möjligt att inte få några avdrag när reavinstskatten ska betalas vid utlösen? Fastigheten är idag värderad till 3,5 milj och ingångsvärdet är inte mer än 10 000 kr.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om kapitalvinst vid avyttring av fastighet finns i inkomstskattelagen (IL). Jag utgår från att fastigheten förvärvats före år 1952 och att det därför, precis som du skriver, är 150 % av fastighetens taxeringsvärde för år 1952 som anses som anskaffningsutgift. Detta framgår av 45 kap. 28 § IL (här) och gäller förutsatt att det verkliga anskaffningsvärdet inte överstiger 10 000 kr – är det fallet bör det verkliga anskaffningsvärdet användas istället eftersom det leder till att kapitalvinsten blir mindre.

För att räkna ut kapitalvinsten vid försäljning av fastigheten dras från ersättningen vid försäljningen, förutom anskaffningsutgiften, även utgifter för förbättrande reparationer, ex. ny-, till- och ombyggnader, se 44 kap. 13-14 §§ IL (här). Den grundläggande principen för avdragsrätt är att utgifterna ska verifieras med fakturor och kvitton. Om utgifterna inte kan verifieras genom kvitton eller fakturor måste man enligt Skatteverket kunna bevisa omfattning och tidpunkt för förbättringsarbetena med andra dokument.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom (RÅ 2002 ref. 73) där en skattskyldig inte har kunnat visa fakturor eller kvitton, uppskattat förbättringsutgifterna till ett skäligt belopp. Den skattskyldige hade i målet visat ritningar, handlingar från fastighetstaxeringen, beslut om bostadslån utvisande godkänd byggkostnad, fotografier från nybyggnationen, samt SCB:s statistik över byggkostnader de år åtgärderna utfördes. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det fanns en godtagbar utredning om förbättringsåtgärdernas omfattning, men att utredning saknades om kostnadernas storlek. Avdrag medgavs därför med skäligt belopp.

Enbart foton visa bara att något faktiskt är gjort, inte vad det kostade. Det framgår ex. inte vem som utfört arbetet, vilket är viktigt att avgöra eftersom man kan ha utfört arbetet själv och värdet av eget arbete är inte avdragsgillt.

Sammantaget finns alltså en möjlighet att tillgodogöra sig avdrag för förbättringsutgifter trots att man saknar kvitton och fakturor. Storleken på beloppet beror dock i stor mån på vilken bevisning man kan prestera.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (94358)