Kan återställande av igenfyllt dike på samfällighet ses som en underhållskostnad?

2020-04-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej Har följande fråga gällande 2 samfällighetsföreningar:Samfällighetsförening 1 (SF1) med 21 fastigheter har en vägsträcka som Samfällighetsförening 2 (SF2) med 52 fastigheter nyttjar för att komma till sina hus. Gällande avtal säger att underhållskostnader för vägsträckan fördelas med andelsförfarandet 21 respektive 52.En medlem i SF2 har grävt igen ett dike längs SF1:s vägsträcka. SF1 har krävt att medlemmen skall återställa.Medlemmen har vägrat.( det är ej helt klarlagt hur diket såg ut från början)SF1 har återställt diket & ställt krav på medlemmen att betala för denna kostnad, först via betalningskrav & i nuläget via advokat. Medlemmen erbjuder en bråkdel av kostnaden & SF1 funderar på att gå till rättegång.Nu kontaktar SF1:s ordförande SF2:s ordförande & vill att SF2 skall vara med som part i denna rättegång & menar att SF2 har ett ekonomiskt ansvar enligt gällande avtal som säger att underhållskostnader för vägen skall fördelas enligt andelsförfarandet. Kan detta vara rätt?Kan ett igenfyllt dike av en privatperson ses som en underhållskostnad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har en medlem (X) ur SF2 grävt igen ett dike på SF1:s vägsträcka. X har uppmanats att återställa det vederbörande förstört, men vägrar. SF1 har därför själv åtgärdat det förstörda och därefter krävt X på betalning, först genom betalningskrav och nu genom advokat. SF1 överväger nu att gå till domstol för att få betalt. Ordförande för SF1 har nu vänt sig till SF2 och begärt att även SF2 ska vara part i målet och anser att SF2 har ett ekonomiskt ansvar som säger att underhållsansvar för vägen ska fördelas enligt andelsförfarandet. Du undrar om detta kan vara rätt och om underhållskostnad för ett igenfyllt dike av en privatperson kan ses som en underhållskostnad.

Kan SF1 begära att SF2 uppträder som part?

Det är inte möjligt för SF1 att "tvinga" SF2 att ingå som part i stämningen. Det är fullt möjligt för SF1 att väcka talan mot X för att få betalt, däremot är det inte möjligt att tvinga in SF2 som part. Att väcka talan kan vara förenat med kostnader (ansökning, ombud m.m.). Den part som förlorar en rättegång blir i regel ersättningsskyldig för motpartens ombudskostnader. Därför är det inte möjligt att tvinga in någon som part. Om SF2 ska vara part i rättegången måste det ske för att SF2 väljer att vara det.

Kan ett igenfyllt dike av en privatperson ses som en underhållskostnad?

Exakt vad som räknas som underhållskostnad är till viss del öppet för argumentation. Dock brukar i regel skadegörelse räknas in i underhållskostnader. I ert fall handlar det om ett dike som grävts igen och en skada som uppkommit. Som exempel finns det samfälligheter som har hand om underhållet av t.ex. belysningsstolpar; mm en sådan stolpe körs på (avsiktligt eller oavsiktligt) är det något som ingår i underhållskostnader. Utifrån ett sådant resonemang kan det även argumenteras för att det igengrävda diket som medfört en skada är återställandet en underhållskostnad.

Att det ingår som underhåll innebär däremot inte att ni kan tvingas in i en process mot privatpersonen X. Om SF1 vill väcka talan mot X är det upp till SF1. Alternativet, om det inte hade väckts talan, hade varit att begära att kostnaden ska fördelas er emellan enligt avtalade andelar (21 respektive 52). I det skedet kan ni välja att betala eller, om ni vägrar, låta SF1 gå till domstol. Går det till domstol kan det i sådana fall argumenteras kring om det utgör en underhållskostnad (vilket det åtminstone kan argumenteras för) och om det är en skälig kostnad. I det senare kan vägas in att SF1 på eget bevåg valt att återställa det igengrävda diket utan att rådgöra mer er. Är det en orimligt hög kostnad kan det argumenteras för att det inte är skäligt att ni ska betala allt SF1 begär.

Sammanfattningsvis och som svar på dina frågor; SF1 kan inte tvinga in er i en process mot X. Exakt vad som räknas som underhållskostnad är öppet för argumentation, men det kan argumenteras för att skadegörelse (t.ex. ett igengrävt dike som måste åtgärdas) utgör en underhållskostnad.

För det fall att det blir tvistigt har givetvis en av våra jurister möjlighet att företräda er. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, torsdagen den 2 april, klockan 13.45. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1092)
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel

Alla besvarade frågor (86576)