Kan arvtagare bli återbetalningsskyldig för skuld pga. tidigare felaktig utbetalning till arvlåtaren?

FRÅGA
Hej,jag har hand om ett oskiftat dödsbo efter mina föräldrar.Upptäckte nu att ett stort belopp kronor troligtvis utbetalats helt felaktigt till förälder år 2012.Vad säger lagen om det,måste jag som arvinge då ev betala tillbaka till företaget som ev betalat ut pengar? ( det har gått ca sju år efter transaktionen ) .Ärver jag den här ev skulden?Eller ärver det oskiftade dödsboet den ev skulden? Eller är det så att döda personers bank transaktioner avskrives ? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Utgångspunkter för svaret

Jag inleder med att besvara vad som gäller angående skulder i dödsboende. Sedan övergår jag till att redogöra för omständigheterna kring huruvida den troligen felaktiga utbetalningen utgör en skuld.

Vad gäller angående skulder i dödsbo - kan en skuld ärvas?

Skulder försvinner inte genom den skuldbelagdes frånfälle och som huvudregel råder att skulder i dödsboet ska betalas innan arvet skiftas. Om arvskifte sker innan samtliga skulder, inkluderat tidigare okända sådana, har betalats så går arvskiftet åter i den omfattning som motsvarar skulden inklusive ränta. (se 21 kap. 4 § ärvdabalken). Skulder kan inte ärvas och om skulden är större än arvet betalas hela arvet åter, men inte ett större belopp.

Kan en skuld föreligga i detta fall, om en felaktig utbetalning har skett?

En felaktig utbetalning ska som huvudregel återbetalas av mottagaren, vilket baseras i fundamentala tankar om bäst rätt till egendomen. Explicita regler saknas och istället har principer härom fastslagits i praxis av Högsta domstolen (se exempelvis NJA 1933 s. 25, NJA 2011 s. 739 och NJA 1942 s. 101 mfl.). Innebörden av återbetalningskrav är att mottagaren har en skuld gentemot givaren motsvarande det felaktigt utbetalda beloppet.

Undantagsvis och mycket restriktivt råder att mottagaren har rätt att behålla det felaktigt utbetalda beloppet. Detta är fallet förutsatt att vissa kumulativa rekvisit uppfylls. För det första ska beloppet vara förvärvat i god tro, vilket innebär att mottagaren inte borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Bedömningen av om god tro föreligger sker objektivt utifrån vad mottagaren "borde" ha insett och inte vad denne faktiskt insåg. För det andra ska mottagaren ha fått pengarna i sin besittning; om utbetalaren uppmärksammar om felaktigheten innan mottagaren har möjlighet att förfoga över beloppet måste det således återbetalas. För det tredje och sista måste mottagaren ha inrättat sig efter betalningen. Att inrätta sig efter betalningen kan bland annat innebära att beloppet har konsumerats (se NJA 2011 s. 739) eller att återbetalning skulle vara oskäligt med hänsyn till omsättningens/marknadens säkerhet av hänsyn till att betalningsmottagaren måste kunna uppleva viss tillit till utbetalningen (jfr NJA 1991 s. 3 I och II).

Av hänsyn till beloppets storlek kan svårligen hävdas att god tro har förelegat hos den mottagande föräldern i det fall utbetalningen var felaktig. Preskription inträder först 10 år efter betalningen, varvid rätt att göra återbetalning gällande fortfarande rådet (jfr 2 § preskriptionslagen).

Mitt råd till dig

Om återbetalning ännu inte gjorts gällande kan antas att risken är relativt liten att återbetalningskrav framförs framöver. Ett råd för att vara skyddad mot återbetalning är att göra en ansökan om kallelse på okända borgenärer enligt lagen om kallelse på okända borgenärer (hädanefter förkortad LKOB). Ansökan härom görs hos Kronofogdemyndigheten (4 § LKOB). En okänd borgenär som inte anmäler sin fordran inom den tid som anges vid "kallelsen" förlorar sin rätt till återbetalning (6 § LKOB).

Sammanfattning

Skulder ärvs inte men en obetald skuld i dödsboet kan medföra återbetalningsskyldighet upp till det ärvda beloppet. Det är inte säkert men däremot mycket sannolikt att en felaktig utbetalning innebär en skuld i form av återbetalningsskyldighet hos mottagaren. En fordran preskriberas efter 10 år eller tidigare om kallelse på okända borgenärer sker och dessa inte ger sig tillkänna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (837)
2020-08-12 "executors deeds" och "grants of probate" motsvarigheter på svenska?
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo

Alla besvarade frågor (82781)