Kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna hemma utan lön efter hemkomst från ett riskområde när jag inte bär på Covid-19?

FRÅGA
Har varit i Sadafrika i nästan en månad.Kom hem och blev tillsagd av min arbetsgivare att göra ett covid test vilket jag inte motsatte mig mot.Fick svar efter mindre än 24 timmar att testet var negativt vilket jag meddelade min arbetsgivare.Han sa då att jag ska vara hemma ytterligare 4 dagar för att göra ett nytt test och invänta svar på det testet och sedan återgå i tjänst.Jag sa att jag står till förfogande att arbeta och vill därför ha betald lön när jag blir tillsagd att stanna hemma när jag är frisk och fri från Covid-19.Han meddelade då att "Enligt 2 kap. 1 § smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. bolagets uppfattning att en arbetstagare som inte följer UD:s reserekommendationer ett område som vid tidpunkten för avresa är av UD klassat som riskområde) med anle coronaviruset, inte kan anses uppfylla denna skyldighet. Arbetsgivaren har då rätt at hemkomsten arbetsbefria vederbörande för karantän med indragen lön."Facket anser att det inte är korrekt och tyckte jag skulle få detta bedömt av er då jag inte är medlem i facket, bara a-kassan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är nyligen hemkommen från Sydafrika efter en månads bortavaro och inför din återgång i arbetet blev du ombedd att ta ett Covid-test, vilket du också gjorde. Trots att testresultatet var negativt meddelade din arbetsgivare att du var tvungen att stanna hemma i ytterligare fyra dagar för att därefter testa dig på nytt. Under den tiden anser bolaget, mot bakgrund av en specifik bestämmelse i smittskyddslagen, att någon ersättning inte ska utgå. Du har varit i kontakt med en av de arbetstagarorganisationer (fackförbund) som företräder arbetstagarna på din arbetsplats och organisationen menar att arbetsgivarens uppfattning i det här fallet är felaktig. Du kan emellertid inte få någon hjälp eftersom du inte är medlem i det ifrågavarande fackförbundet varför du nu har vänt dig till oss för att kunna få en andra bedömning. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Arbetsmiljölagen (AML).

Socialförsäkringsbalken (SFB).

Lagen om sjuklön (sjuklönelagen).

Lagen om anställningsskydd (LAS).

Några inledande hållpunkter

Inledningsvis kan det konstateras att arbetsgivaren har rätt att skönsmässigt leda och fördela arbetet inom ramen för dennes verksamhet. Arbetsledningsrätten framgår inte uttryckligen av någon arbetsrättslig lagstiftning, men den anses utgöra en allmän rättsprincip på arbetsrättens område och har också bekräftats i Arbetsdomstolens (AD) rättspraxis (arbetsledningsrätten kan dock inskränkas i vissa fall, se bland annat 29/29-principen och bastubadarprincipen samt rättsfallen AD 1929 nr 29, AD 1978 nr 89 och AD 2006 nr 12). Arbetsgivaren måste vidare göra en riskbedömning vid risk för smittspridning eftersom denne har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen (i förekommande fall är ansvaret till och med straffsanktionerat). Det betyder i klartext att arbetsgivaren i alla lägen är skyldig att säkerställa en för samtliga arbetstagare god arbetsmiljö och att sedvanliga arbetsuppgifter kan utföras utan risk för olycksfall och ohälsa (3 kap. 2 § AML). Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan arbetsgivaren besluta om särskilda åtgärder och/eller instruktioner, exempelvis för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen, och som arbetstagare är man då skyldig att följa arbetsgivarens föreskrifter. En arbetstagare som bryter mot dessa kan komma att skiljas från sin anställning eftersom ett sådant agerande stundtals kan vara ett brott mot anställningsavtalet och således utgöra saklig grund för uppsägning (7 § 1 st. LAS).

Notis: AD är slutinstans i arbetsrättsliga mål och styr därför rättspraxis på arbetsrättens område.

Kan arbetsgivaren tvinga dig att stanna hemma?

Det korta svaret lyder: Ja, du kan bli tvingad att stanna hemma mot bakgrund av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och i syfte att förhindra potentiell smittspridning. Som arbetstagare är du, vilket som sagt redan har påpekats ovan, skyldig att följa arbetsgivarens instruktioner och detta alldeles oavsett existensen av eventuella medicinska intyg och/eller om du själv anser att du är tillräckligt frisk. Det nu sagda får alltså ingen bäring på den rättsliga bedömningen avseende din rätt att få vistas på arbetsplatsen. Däremot är du berättigad till full lön om du på order av din arbetsgivare har blivit ombedd att stanna hemma trots att du bevisligen är frisk och står till arbetsgivarens förfogande.

Det aktuella lagrummet (lagparagrafen) i smittskyddslagen som arbetsgivaren åberopar påverkar enligt min mening inte den arbetsrättsliga bedömningen. Du har naturligtvis, precis som alla andra, en skyldighet att följa de regler som framgår av smittskyddslagen och huruvida du, genom att resa till ett riskområde, har agerat vårdslöst (oaktsamt) i smittskyddslagens mening har jag svårt att uttala mig om. Ändamålen bakom lagstiftningen är dock inte på något sätt avsedda att bereda arbetsgivaren möjlighet att arbetsbefria en arbetstagare utan rätt till ersättning som någon sorts bestraffning. Det förtjänas för övrigt att säga att om du verkligen hade varit sjuk hade arbetsgivaren ändå varit tvungen att betala ut viss ersättning till dig. En arbetstagare har vid sjukdom rätt till sjuklön motsvarande 80 % av den genomsnittliga veckolönen och andra eventuella anställningsförmåner under de två första veckorna och sjuklönen ska då betalas av arbetsgivaren (1 och 6 §§ sjuklönelagen). Vid fortsatt sjukdom efter de två första veckorna tar dock Försäkringskassan över och via kassan kan arbetstagaren ansöka om sjukpenning, vilket är en ersättning som lämnas till en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom (24 kap. 2 § SFB).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Du är skyldig att följa arbetsgivarens instruktioner varför du i det här fallet måste stanna hemma. Annars riskerar du att bli uppsagd eftersom brott mot ordningsföreskrifter på en arbetsplats kan utgöra saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS. Däremot är du rätt till lön och andra anställningsförmåner under hela den tid som du i friskt tillstånd har tvingats stanna hemma och detta oaktat om du skulle blivit arbetsbefriad, exempelvis om arbetets beskaffenhet omöjliggör arbete hemifrån.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Förslagsvis anlitar du en sakkunnig person, företrädesvis en jurist, som hjälper dig att författa ett skriftligt yttrande (ett kravbrev) till din arbetsgivare. Önskar du vår hjälp är du som sagt varmt välkommen att återkomma till mig.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (798)
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?
2021-11-06 Vad gäller om en arbetsgivare avbryter provanställningen sista dagen?

Alla besvarade frågor (97371)