Får arbetsgivaren omplacera efter att jag tagit ut föräldraledighet?

2019-08-10 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej, Efter att ha varit mammaledig vill nu min arbetsgivare göra om min tjänst. Det känns som att arbetsgivaren vill göra om tjänsten så att den skall göra mitt liv svårare i syfte att jag självmant skall säga upp mig själv. Kan man göra såhär? Exempelvis har jag inte haft några resdagar tidigare och nu vill man göra om tjänsten så att jag kommer vara ute och resa. Detta är såklart svårt med ett barn på förskola.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår dig undrar du hur vittgående befogenheter din arbetsgivare har att leda och fördela arbetet, efter att du haft föräldraledighet. Jag kommer att utgå ifrån att du har en "vanlig" anställning, och att du inte har ett speciellt avvikande avtal i just din anställning som gör att vanliga arbetsrättsliga principer och regler inte gäller.

Arbetsgivaren har en omfattande rätt att leda och fördela arbetet

Huvudregeln i svensk arbetsrätt är att arbetstagaren är skyldig att för arbetsgivarens räkning genomföra allt sådant arbete som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Det står arbetsgivaren fritt att leda och fördela arbetet. Det står även arbetsgivaren fritt, såvida inte något annat uttryckligen har avtalats, att omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter, så länge de ligger inom ramen för arbetsskyldighet (såsom jag beskrivit den ovan).

Det finns dock begränsningar i hur arbetsgivaren får använda sin arbetsledningsrätt.

Arbetsgivaren får dock inte genom sitt sätt att leda och fördela arbetet missgynna någon på grund av att denne varit eller är föräldraledig

Regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (hädanefter FL).

Enligt 16 § första stycket sjätte punkten FL får en arbetsgivare inte missgynna en anställd av skäl som har samband med föräldraledigheten, när arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Att utan någon verksamhetsrelaterad anledning tvinga på en nyligen föräldraledig anställd ovanliga och obekväma arbetsuppgifter i syfte att förmå denne att säga upp sig, är ett självklart exempel på missgynnande i lagens mening.

Det är dock omöjligt för mig att utröna exakt varför din arbetsgivaren valt att leda och fördela arbetet på det sätt denne har gjort. Det är fullt möjligt att det är som du säger, och att det är en sorts "bestraffningsåtgärd" för att du varit föräldraledig. Men det är ju också tänkbart, att arbetsgivaren hade vidtagit dessa åtgärder oavsett om du varit föräldraledig eller ej. Att arbetsgivare väljer att strukturera om verksamheten och omfördela arbetsuppgifter är trots allt inte ovanligt.

I en eventuell rättsprocess, kan det vara värt att veta att det enligt 24 § FL gäller en omvänd bevisbörda - om du visar omständigheter som ger anledning att anta att du utsatts för ett missgynnande som har samband med föräldraförsäkringen, är det alltså ARBETSGIVAREN som skall bevisa att du inte utsatts för missgynnande.

Utan att veta mer om situationen, kan jag inte svara på om du missgynnats på grund av att du nyttjat din rätt till mammaledighet. Om du uppfattar det som att du missgynnats på grund av att du nyttjat din rätt till föräldraledighet, så är det möjligt att anmäla det inträffade till Diskrimineringsombudsmannen.

Sammanfattning

Arbetsgivaren har en omfattande rätt att fördela och leda arbetet; denna rätt är dock begränsad på så vis, att arbetsgivaren inte får missgynna någon av skäl som har samband med föräldraledighet. Det är omöjligt för mig att veta om så skett utan mer information. Det tidsmässiga sambandet mellan omplaceringen och din ledighet, talar dock för att det kan finnas ett orsakssamband. Om du uppfattar det som att du diskriminerats på grund av att du nyttjat din rätt till föräldraledighet, kan du anmäla det inträffade till Diskrimineringsombudsmannen.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (124)
2020-06-30 Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?
2020-03-31 Om föräldraledighet utan föräldrapenning för barn över 18 månader
2020-03-31 Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?
2020-02-05 Semestergrundande föräldraledighet

Alla besvarade frågor (82663)