Kan aktiebolag ångra ingånget avtal via telefonförsäljning?

FRÅGA
Har ett AB blev uppringd av ett telefonbolag uppfattade det som att det var Tele2 som ringde och ville sänka månadsavgiften har ett öppet abonnemang i dag men för att sänka måste jag binda på två år. Det visade sig att det var ett nytt telefonbolag som heter Mingla och nu har dom bundit till 36 månader, vi har inte skrivit på något avtal har ej fått något mejl som talar om kostnaden kan vi bryta detta avtal. Med vänlig hälsning en förtvivlad kund
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om ditt aktiebolag efter ingånget avtal om abonnemang för telefoni via telefonförsäljning kan säga upp det avtalet på grund av bristande information vid säljsamtalet.

Distansavtalslagen gäller ej för aktiebolag

Hade du varit en enskild näringsidkare som hade ingått avtal om abonnemang för telefoni via telefonförsäljning hade lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) varit tillämplig. Den lagen är endast tillämplig för enskilda näringsidkare gällande avtal om abonnemang för TV, telefon och bredband, utöver det är lagen endast tillämplig för konsumenter.

I den lagen stadgas det att en näringsidkare skriftligen ska bekräfta ett erbjudande/avtal och konsumenten måste skriftligen tacka ja, om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Om detta inte görs blir avtalet ogiltigt (2 kap. 3 a § distansavtalslagen). Du hade då haft en lagstadgad ångerrätt enligt lagen, dock endast vid just avtal om abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Skyddet vid telefonförsäljning är mindre för näringsidkare än för konsumenter

Eftersom du har ingått avtal som ett aktiebolag kan dock distansavtalslagen inte tillämpas i ditt fall. Därmed gäller principerna som regleras i avtalslagen, att det enligt svensk rätt kan slutas avtal både skriftligt och muntligt utan krav på någon bekräftelse, och att avtal som slutits ska hållas. Eftersom du som näringsidkare inte har en ångerrätt, är du därför skyldig att uppfylla din del av avtalet.

Trots detta vill jag ändå poängtera att det är upp till säljföretaget (Mingla) att bevisa att avtalet gäller 36 månader och inte 24 månader så som du uppfattat det. Det kan exempelvis bevisas genom en inspelning av säljsamtalet.

Marknadsföringslagen

Trots att du inte har skydd av distansavtalslagen kan en liten utredning göras utifrån marknadsföringslagen, (MFL) som även riktar sig till näringsidkare, eftersom telefonförsäljning är en marknadsföringsmetod (2 § MFL).

I lagen stadgas att marknadsföringen måste kunna identifieras, det vill säga att det tydligt ska framgå vilket företag det är som har kontaktat dig (9 § MFL). Nu vet jag inte exakt hur säljsamtalet gick till och vilken information som framgick eller inte, men utifrån hur du formulerat frågan verkar det som att företaget inte var tydlig med att framföra varken sitt namn eller annan information om tjänsten. Om företaget inte marknadsför i enlighet med 9 § MFL är marknadsföringen att anse som vilseledande samt otillbörlig eftersom det mest antagligen påverkade ditt beslut att du trodde att du blev kontaktad av Tele2, som du redan är kund hos, och inte Mingla (8 § MFL). Om marknadsföringen är att anse som otillbörlig finns en del förbud som hindrar företaget att marknadsföra sig på det sätt som gjorts förenat med vite, samt betalning av marknadsstörningsavgift som företaget måste betala om överträdelsen är allvarlig (23-29 §§ MFL).

Vad du som näringsidkare kan göra

Eftersom jag inte vet vad som framkom och inte under säljsamtalet kan jag inte säga vad som gäller i just ditt fall. Ett alternativ är att du eventuellt skulle kunna titta på 3 kap. avtalslagen, om rättshandlingars ogiltighet. Där stadgas situationer både före och efter ingånget avtal som gör att avtalet blir ogiltigt. Alternativet är då att exempelvis 3 kap. 30 § om svek skulle bli tillämplig i din situation på grund av att säljföretaget eventuellt med avsikt lämnade oriktiga uppgifter under säljsamtalet, dock vinner detta lagrum sällan framgång eftersom bevissvårigheter oftast uppkommer. Med det sagt lutar det mot att du tyvärr är bunden av avtalet.

Ett annat alternativ är att du själv kan kontakta säljföretaget och förklara att du ångrat dig och därför vill dra dig ur överenskommelsen. Även om företaget antagligen inte kommer att vilja att avtalet upphör så finns det alltid en möjlighet att försöka förhandla fram en annan överenskommelse, exempelvis att du kan ersätta företaget. Men detta är upp till er som parter i avtalsförhållandet att komma fram till.

Om du tror att företaget kan ha handlat i strid mot marknadsföringslagen kan du anmäla företaget till reklamombudsmannen (RO), exempelvis på grund av att otydlig och bristande information förekom vid säljtillfället (mer om det här). Du kan kräva skadestånd om du drabbas av att någon marknadsför i strid mot bestämmelserna i MFL och skadeståndet ska då ersätta den skada som överträdelsen orsakat (37 § MFL).

Skulle du behöva hjälp med att gå vidare med ditt ärende får du gärna kontakta Lawline på info@lawline.se för att boka rådgivning genom våra betaltjänster.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (139)
2020-02-06 Fråga om ångerrätt i distansavtalslagen
2019-12-30 Får en webbutik häva köp vid felmärkning av pris?
2019-12-26 När kan en konsument nekas att återlämna en felfri vara?
2019-12-18 Hur fungerar konsumenternas ångerrätt vid distansköp?

Alla besvarade frågor (77155)