Jäv och ställföreträdarskap

2016-09-24 i Bolag
FRÅGA
Via Google har jag funnit ett svar från 2014-01-08 (Arnela Hadzisakovic) på frågeställningen "Kan en ideell förening äga ett aktiebolag?". Svaret är utmärkt men begränsat till att föreningen äger samtliga aktier i aktiebolaget. Jag vill nu ställa frågan om vad som bör gälla i följande situation:-Föreningen äger inte alla aktier i bolaget, men man har A-aktier och de är tillräckligt många för att säkerställa röstmajoritet-Övriga aktier ägs av föreningens medlemmar-Samma personer i de båda styrelserna.-Föreningens styrelse tar ett beslut, som är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen men till väsentlig ekonomisk nackdel för en del av övriga aktieägare.Är detta aktiebolagsrättsligt acceptabelt?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline. Vad kul att du vänder dig till oss.

Jag utgår i denna fråga ifrån Arnela Hadzisakovics svar som du refererat till. I hennes svar framgår det, för att sammanfatta, att en ideell förening kan äga aktier i ett bolag om föreningen uppfyller vissa krav, hennes svar finns (här)

Det första du efterfrågar är en utfyllnad av Arnelas svar då föreningen inte äger samtliga aktier i det omtalade bolaget. ABL (aktiebolagslagen 8kap 23§ 1st räknar upp tillfällen då en styrelseledamot inte får handlägga ett ärende. Om det beslut du undrar över rörde en fråga om avtal mellan styrelseledamoten och bolagetavtal mellan bolaget och tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda

Din nästa fråga verkar ta sikte på om ett beslut, som är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen men till väsentlig ekonomisk nackdel för en del av övriga aktieägare är acceptabelt enligt ABL.

Om beslutet grundas på en fråga som räknas upp i ABL 8kap 23§ 1st torde ställföreträdarjäv kunna aktualiseras och därmed inte vara acceptabelt ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv.

Om beslutet inte grundas på en av ovan anförda frågor finns det en minoritetsskyddsregel i ABL 8kap 41§ 1st. Denna regel stadgar att styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bolaget inte får företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. I detta fallet rör det sig om ett beslut styrelsen tagit som var till nackdel för en del aktieägare och fördel för majoritetsaktieägaren (föreningen). Jag antar här att rekvisiten i paragrafen är uppfyllda. Ett exempel är ifall det rör sig om ett köpeavtal styrelsen företagit som ger en otillbörlig fördel åt föreningen (som är en aktieägare) och det drabbar övrig aktieägare. Rekvisitet otillbörligt är omstritt i doktrinen vilket gör lagrummet svårtillämpat men inte omöjligt.

Ovan anförda innebär att styrelsebeslutet antingen bryter mot jävsbestämmelserna och ifall beslutet inte kan angripas via jävsbestämmelsen plockar generalklausulen i 8kap 41§ 1st upp beslutet och gör det aktiebolagrättsligt oacceptabelt.

Det skall även nämnas att ifall samtliga aktieägare lämnar sitt samtycke så aktualiseras samtyckesprincipen. Denna princip fastställdes i NJA 2013 s1250 där HD uttalade att ifall samtliga aktieägare samtycker så sätts medlemskyddsreglerna ur spel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du några övriga frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se

Oskar Paladini Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (686)
2020-12-30 Vad kostar det att starta ett AB?
2020-12-29 Kan en VD avskriva sig ansvar för bolaget?
2020-12-29 Bolags hantering av avlidna aktieägares aktier
2020-12-22 Likvidation av kommanditbolag vid för få ägare

Alla besvarade frågor (88076)