Jäv bland kommunanställda

2017-01-25 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Jag undrar om en näringslivschef anställd av en kommun verkligen får "hjälpa" privatpersoner att värdera företag som finns till försäljning i kommunen. Jag anser att man inte ska få dra nytta av att vara bekant/vän med en näringslivschef.Vilka lagar och regler gäller egentligen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Anställda vid kommunala myndigheter ska som utgångspunkt utgå från 1 kap. 9 § regeringsformen som stadgar att de som utför offentliga förvaltningsuppgifter skall iaktta saklighet och opartiskhet. Vidare stadgas i 6 kap. 25 § Kommunallagen, KL, att en anställd hos kommunen kan anses vara jävig i en rad situationer då denne kan antas ha ett berättigat intresse av utgången i saken. Det kan exempelvis röra sig om situationer då den anställde gynnar familj, släkt eller närstående, alternativt om det finns en särskild omständighet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet i ärendet. Man bör dock uppmärksamma att jäv inte anses föreligga då frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse, exempelvis vid rena rutinärenden. Detta följer av 6 kap. 26 § KL. Om du menar att ett kommunalt beslut fattats i oriktig ordning, exempelvis då en jävssituation förelegat, kan du överklaga detta med en s.k laglighetsprövning enligt 10 kap. 1 § KL. Du överklagar skriftligt till förvaltningsrätten enligt 10 kap. 4 § samt 6 § KL.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (387)
2021-01-13 Har Försäkringskassan skyldighet att kontakta mig innan de fattar beslut?
2021-01-04 Vad kan jag göra när jag anser att en myndighet skrivit olämpligt i en allmän handling?
2020-12-31 Vad händer efter fängelset?
2020-12-31 Kontakt med person i häkte

Alla besvarade frågor (88110)