Jämkning och klander av testamente

2016-06-29 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vi är två syskon vars pappa dog för 12 år sedan, nu har vår mamma avlidit också. Mamma har en son från tidigare förhållande. Han har nu presenterat en kopia på ett testamente som ska göra att han får hela arvet. Vad gäller om testamentet är giltigt? Jag är ganska säker på att han tagit med mamma till en advokat och på något sätt övertygat henna att skriva på. Han sagt til flera personer att han ska se till att jag blir arvslös. Kan han göra så? Jag och min bror har väl rätt vår del efter vår pappa och minst laglotten efter mamma? Vad händer om vi bestrider testamentet och får rätt, om det visar sig att han fått henne att skriva testamente för egen vinnings skull?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Med ett testamente kan man i princip fritt bestämma fördelningen av arvet efter dig. Dock finns två viktiga begränsningar. Den första rör efterlevande makes rätt till egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp, som är ca. 180 000 kr (3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Den andra begränsningen gäller, precis som du beskriver, barnens rätt till laglott. Laglotten utgör hälften av arvet (7 kap. 1 §). Barnens laglott är något ett testamente inte får inskränka. Kränks laglotten ändå kan barnen begära jämkning av ett testamente som inkräktar på laglotten. Jämkning måste ske inom sex månader från det att du fick del av testamentet (7 kap. 3 §).

Vad gäller testamente upprättat under påverkan och påtryckningar av annan kan följande sägas. Det är inte tillåtet att genom tvång eller påtryckningar få någon att upprätta ett testamente med visst innehåll (13 kap. 3 § ärvdabalken). Emellertid är det svårt att i rätten bevisa att ett otillåtet tvång använts.

Ett testamente kan ogiltigförklaras genom att du väcker en klandertalan hos tingsrätten (14 kap. 5 §). Som giltig grund för en klandertalan är tvång vid testamentets upprättande . Tvång kan utövas genom våld eller hot, och det torde krävas att tvånget i utpräglad grad påverkat testatorns yttersta vilja. Alltså är milda påtryckningar inte att anse som tvång.

En klandertalan måste väckas inom sex månader från det att du delgavs testamentet. Efter denna frist, förlorar du din rätt att väcka talan. I ett sådant fall blir testamentet gällande, trots det eventuella tvånget. Om ett testamente förklaras ogiltigt blir detta gällande endast för den arvingen som väckt klandertalan. Detta innebär att samtliga arvingar måste väcka klandertalan de inte vill att det bristfälliga testamentet ska gällande. Det är värt att nämna att en eventuell process i domstolen kan bli kostsam, om du skulle förlora din talan. Men har du goda grunder för talan, bör du överväga att väcka en klandertalan.

Sammanfattningsvis finns det alltså möjlighet för er att begära jämkning av testamentet eller klandra testamentet. Om laglotten bevisligen kränkts, kommer ni nå framgång med jämkningen (förutsatt att den sker inom sex månader). I sådant fall kommer ni få ut er laglott, men i testamentet kommer i övrigt att vara giltigt. Din begäran om jämkning kan riktas mot testamentstagarna (de som enligt testamentet fått del av arvet) eller så kan du väcka talan hos domstol (om testamentstagarna vägrar acceptera en jämkning).

Om ni klandrar testamentet och vinner talan om detta, blir hela testamentet ogiltigt och då gäller den vanliga lagen om arvsfördelning. Dock är det svårt att i domstol klart bevisa att tvång används när ett testamente upprättats. Det räcker inte med lösa påståenden. En klandertalan måste väckas hos domstolen inom sex månader efter att du delgavs testamentet. Missar du sexmånadersfristen, kommer du förlora rätten att jämka och klandra testamentet.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88214)