Jämkning av skadestånd på grund av medvållande

2016-03-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Har en fråga om min kompis mamma. Hon spräckte en tjuvs näsa och nu vill han ha ersättning av sin ärvda jacka från sin far. Han fick blod på skinnjacka när hon slog till honom på näsan. han vill ha 500 kr i ersättning för blodet går inte bort. Vad säger lagen om rätt till ersättning för sakskada av detta slag?M.V.H/Camilla
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Lagen som reglerar frågor om skadestånd är Skadeståndslag (1972:207) (SkL).

Den som med uppsåt eller av vårdslöshet orsakar annan skada ska enligt 2 kap 1§ SkL ersätta den skadelidande. Skadeståndet för sakskada ska enligt 5 kap 7§ SkL omfatta ersättning för bland annat reparationskostnader och värdeminskning. Jämkning, nedsättning, av skadeståndsansvaret för sakskada kan komma i fråga om den skadelidande genom vållande har medverkat till skadan, detta följer av 6 kap 1§ SkL. Jämkning görs efter vad som är skäligt med hänsyn till framförallt graden av vållande hos vardera part, samt övriga omständigheter. För sakskada räcker det med så kallad enkel vårdslöshet, den behöver inte ha varit av grov beskaffenhet för att jämkning ska bli aktuellt.

Av er fråga utgår jag från att näsan spräcktes och skadan uppkom i samband med att tjuven rånade/gjorde inbrott och i så fall kan man tänka sig att jämkning skulle komma på fråga då vållande kan anses föreligga genom tjuvens agerande. Jämkning kan ske hela vägen ner till noll om medvållandet innebär att den skadelidande bör hållas ensamt ansvarig.

Det finns vidare allmänna rättsgrundsatser som inte återfinns i lag, som kan ansvarsbefria en skadeståndsskyldig. En av dessa grundsatser är att en person agerar i nödvärn och i samband med detta orsakar skada, då kan eventuellt ansvarsfrihet inträda.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (612)
2020-09-17 Har min dotter rätt till skadestånd från sin skola?
2020-09-07 Kan jag få någon ersättning för min förstörda oförsäkrade motorcykel?
2020-09-04 Skadestånd för varm mat
2020-08-31 Hur mycket kan jag få i skadestånd för sveda och värk?

Alla besvarade frågor (84133)