Jämkning av äktenskapsförord samt stöld/egenmäktigt förfarande

FRÅGA
En kvinna är född i Kina för 35 år sedan. Hon gifte sig den 12 mars 2009 med en svensk man. Den 13 september 2009 upprättade mannen ett äktenskapsförord. Den 29 oktober 2018 registrerades äktenskapsförordet hos Skatteverket. Makarna har 3 gemensamma barn 9, 7 och 5 år.Den 5 februari 2019 ansökte mannen om skilsmässa med dom efter betänketid vid Nacka tingsrätt. Familjen bor fortfarande i den gemensamma bostaden men mannen har uppmanat kvinnan att snarast se sig om efter egen bostad. Mannen har tagit hand om kvinnans laptop, sett till att hon inte kan använda hemmets fasta dator samt sett till att hennes mobiltelefon inte kan använda husets Wifi. Är mannens agerande helt enligt lagboken? Mannen har god ekonomi och tillgångar medan kvinnans ekonomiska sits är ganska svag, mannen äger 2 villafastigheter i Nacka. Kan Lawline hjälpa kvinnan och hennes barn till ett tryggt boende, gärna i den fastighet där de redan bor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB) och brottsbalken (BrB).

Utredning

Av 7 kap. 3 § ÄktB framgår att äktenskapsförord kan användas för att avgöra vilken egendom i ett äktenskap som ska anses utgöra giftorättsgods (jämför 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB). Enligt 2 och 3 st. krävs dock att äktenskapsförordet är skriftligt och att båda makarna undertecknar det samt att det registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförord ska som huvudregel gälla såsom det utformats, men kan i undantagsfall jämkas eller lämnas utan avseende enligt 12 kap. 3 § ÄktB. Detta ska ske om ett villkor i ett äktenskapsförord [eller förordet i sin helhet] är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt.

Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § BrB. Av 8 kap. 8 § BrB framgår att den som […] olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år.

I det nu aktuella fallet kan vi angående den familjerättsliga delen konstatera att äktenskapsförordet med största sannolikhet är giltigt i och för sig eftersom Skatteverket registrerat det. Av din fråga framgår att maken upprättade det, men som konstaterats ovan måste du rimligen ha undertecknat det. Har du inte gjort detta, exempelvis om mannen förfalskat din namnteckning, kan detta vara en ogiltighetsgrund. Jag utgår dock från att detta inte är fallet. Av stor betydelse i fallet är äktenskapsförordets exakta innehåll; om det innebar att all egendom var att betrakta som enskild egendom är situationen en helt annan än om det innebar att bara en mindre del av makarnas egendom var enskild. Jag utgår från att förordet innebar att all egendom var enskild då din fråga tycks indikera detta och det är det för din del mest problematiska scenariot. Om all egendom var enskild innan äktenskapsskillnaden innebär detta att du, om mitt antagande är korrekt, inte fått del av din makes större tillgångar i er bodelning. Detta skulle, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kunnat utgöra grund för jämkning av äktenskapsförordet. Detta tycks dock inte ha skett.

Så långt har sannolikt inget lagstridigt skett. Bodelningen är dock relevant för om de senare händelserna kan bedömas som brottsliga eftersom den påverkar ägandeförhållandena. Om vi, såsom formuleringen av din fråga indikerar, antar att du äger den bärbara datorn men inte den stationära och inte internetabonnemang/router så har mannen sannolikt begått någon form av brott genom att frånta dig din bärbara dator. Det är dock inte otillåtet att låsa ute någon annan från en dator man äger eller ett abonnemang man betalar för, oavsett om det rör sig om närstående. Återigen är det dock värt att betona att detta är beroende av bodelningen; om ägarförhållandena är annorlunda påverkar det bedömningen av vad som är brottsligt. Med utgångspunkt i den bärbara datorn kan vi konstatera att mannens handling att frånta dig datorn sannolikt utgör stöld eller egenmäktigt förfarande, beroende på omständigheterna. Detta då han uppsåtligen fråntagit dig din egendom.

Avseende frågan om boende är det svårt att säga något säkert utan mer information.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att du först av allt försöker återfå din dator, ytterst med stöd av att det är brottsligt av honom att behålla den. Huruvida du vill anmäla brottet du sannolikt utsatts för eller inte är förstås helt upp till dig. Därefter rekommenderar jag att du om ingen bodelning genomförts ännu gör ditt bästa för att ändra eller klandra den (17 kap. 8 § 2 st. ÄktB). Möjligheterna till detta är dock helt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet; om bodelningen redan genomförts och godkänts av er kan du med största sannolikhet inte få den ändrad.

Om du vill ha en mer ingående utredning i någon del eller om du vill ha hjälp med något annat, exempelvis bostadsfrågan, kan jag hjälpa dig att få kontakt med en av våra yrkesverksamma jurister. Är du intresserad av detta, eller om du har någon annan fråga, kan du lämna en kommentar i fältet nedan.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82723)