Jämkning av äktenskapsförord

FRÅGA
Jag har för ett tag sen flyttat isär från min make och ska lägga in om skilsmässa.Vi har tre tonårspojkar som bor med mig på heltid,Vi har äktenskapsförord som vi skaffade för att skydda hus o annat eftersom jag hade skulder hos KF.Nu är det så att trots att vi skulle ändra det så är det kvar.Jag har under alla år varit den som fått vara hemma med barn etc. medan han har kunnat göra karriär.Jag har fått vara hemma all tid barnen varit sjuka, två av våra barn har diagnoser och jag har varit den som fått ta hela ansvaret.När jag flyttade fick jag ta lån för att kunna köpa möbler (alla möbler).Finns det någon möjlighet att jag ändå kan få del av något som äktenskapsförordet täcks av, finns det något som gör att man kan ändra ett orättvist äktenskaisförord?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsförord är det enda sätt som makar kan påverka vad som ska vara giftorättsgods och enskild egendom, och därigenom vad som ska ingå i en framtida bodelning. Då ett äktenskapsförord är ett familjerättsligt avtal med stark förmögenhetsrättslig prägel är utgångspunkten, utifrån allmänna förmögenhetsrättsliga principer, att förordet uttrycker parternas vilja och därför ska respekteras.

I 12 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken (ÄktB) (här) finns dock en jämkningsregel där det framgår att ett villkor i ett äktenskapsförord kan jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt med hänsyn till dess innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Enligt propositionen till ÄktB (Prop. 1986/87:1, s. 193-194) kan ett villkor i ett äktenskapsförord vara oskäligt om det vid en bodelning medför att den ena maken erhåller egendom av inte obetydligt värde samtidigt som den andra maken står nästan, eller helt och hållet, utan egendom. Jämkningsregeln bör utnyttjas restriktivt och, särskilt när det rör sig om omständigheter som förelåg redan när förordet upprättades, komma i fråga endast om det i betydande grad missgynnar den ena maken. Regelns syfte är att skydda den ekonomisk svagare parten från att, ibland efter ett långt äktenskap, stå helt utan egendom.

När skäligheten av innehållet i ett äktenskapsförord bedöms riktas särskild uppmärksamhet mot förord som i större omfattning gör egendom till enskild. Hänsyn bör också tas till hur egendomen som omfattas av äktenskapsförordet har förvärvats, exempelvis om den ena maken har använt giftorättsgods för att utöka sin enskilda egendom. Vid skälighetsbedömningen tar man hänsyn till samtliga omständigheter som de ter sig vid bodelningen. Ett villkor som vid äktenskapsförordets upprättande var fullt berättigat kan således utifrån senare inträffade förhållanden vara oskäligt vid tidpunkten för bodelning.

Din möjlighet att få till stånd en jämkning av ditt äktenskapsförord påverkas således av en mängd olika faktorer, t ex ditt behov av ekonomiskt skydd, er förmögenhetsbild i övrigt och era inbördes ekonomiska förhållanden.

Med vänlig hälsning

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1189)
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (88319)