Jämkning av äktenskapsförord

Vilka kriterier används vid bedömning om ett äktenskapsförord ska jämkas , vilka regler bestämmer hur det ska jämkas , kriterier för om det är skäligt ?Makarna ingår ju ett avtal om äktenskapsförord(om sned fördelning vid en evt skilsmässa eller dödsfall) dom i mellan som är deras gemensamma vilja och detta bör väl accepteras.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ett äktenskapsförord är som ett avtal mellan makarna. En betydelsefull princip inom avtalsrätten är att ingånget avtal ska hållas. Det är endast i undantagsfall som en part kan undgå bundenheten. Det makarna kommit överens om i ett äktenskapsförord ska i regel respekteras. Emellertid kan förordet jämkas eller lämnas utan avseende om det bedöms som oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och en helhetsbedömning ska göras av samtliga relevanta omständigheter. Jämkning kan bland annat komma i fråga om egendom i betydande omfattning gjorts till enskild och att detta lett till en påtaglig snedvridning av makarnas ekonomiska förhållanden. Skulle en make, efter ett långvarigt äktenskap, bli helt eller nästan helt lottlös vid en bodelning medan den andra maken erhåller betydliga tillgångar är det mycket möjligt att jämkning bör ske (jfr 12 kap. 1 och 2 §§). Om ett äktenskapsförord jämkas, föranleder detta att ytterligare egendom dras in i bodelningen. Prövning av om ett äktenskapsförord är oskäligt görs, efter ansökan, hos domstolen.

Slutligen innebär detta att ett villkor i ett äktenskapsförord endast kan jämkas undantagsvis. Du har alltså rätt i att utgångspunkten är att makarnas gemensamma vilja ska respekteras och att avtal ska hållas.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”