Jakträtt och upplåtelse av jakträtt i andra hand

2020-08-22 i Jakt
FRÅGA
Hej!Jag har ett avtal om upplåtelse av jakt. Det är till mitt ex. På punkt 6 står Överlåtelse, jaktgäster.Nyttjanderättshavaren får ej utan Fastighetsägarens skriftliga medgivande överlåta jakten till annan.Min fråga är vad det innebär? Har han rätt att ha ett jaktlag på marken utan min tillåtelse så länge han själv ingår i laget? Eller det är alltid bara han själv som får jaga och alla andra ska jag ge mitt skriftliga medgivande?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen jaktlagen (JL).

Utredning

Enligt 10 § JL har markägare som huvudregel jakträtt på sin mark. Jakträtten innebär rätt att jaga på marken samt rätt att tillgodogöra sig vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas i något annat sammanhang än vid jakt, om inte annat anges i vissa andra föreskrifter. Jakträtt ingår som huvudregel vid jordbruksarrende. I 14 § JL fastslås att jakträtt som upplåtits som huvudregel inte får överlåtas eller upplåtas av jakträttsinnehavaren utan fastighetsägarens samtycke.

I ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att du i egenskap av fastighetsägare upplåtit jakträtten till en annan. I regel innebär detta såsom konstaterats ovan att vederbörande inte får över- eller upplåta jakten i andra hand utan ditt tillstånd. Detta tycks även vara innehållet i den sjätte punkten i ert avtal, förutsatt att man utgår från att "jakten" avser jakträtten vilket tycks ligga nära till hands utifrån vardagligt språkbruk. Om jag förstår din fråga korrekt så har punkten rubriken "Överlåtelse, jaktgäster". Denna formulering, särskilt användningen av ordet "jaktgäster", framstår som märklig med tanke på innehållet då förekomsten av jaktgäster inte berörs i avtalstexten. Enligt min uppfattning kan dock förekomsten av ordet i rubriken inte tolkas som att ni vid ingåendet av avtalet avsåg att ditt samtycke skulle krävas för att jakträttsinnehavaren skulle få nyttja sin jakträtt tillsammans med andra. Detta framstår som särskilt motiverat med tanke på att texten uttryckligen avser frågan om att "överlåta jakten till annan." Enligt min uppfattning måste utgångspunkten vara att jakträtt innebär en rätt att jaga även tillsammans med andra, på samma sätt som exempelvis en rätt att nyttja en brygga måste antas innebära en rätt att nyttja bryggan i andras sällskap. Sammanfattningsvis måste avtalsbestämmelsen enligt min mening förstås som att jakträttsinnehavaren i denna egenskap har rätt att utöva sin jakträtt med andra men att han måste få ditt medgivande om han skulle vilja upplåta jakträtten till någon annan.

Handlingsplan

Jag har svårt att ge dig en konkret rekommendation eftersom jag inte vet vad du vill uppnå i detta fall. Jag hoppas att mitt svar ändå var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (33)
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?
2021-08-12 Ett jakttorn på min mark utan tillåtelse
2021-04-19 Vad gäller vid uppsägning av jakträtt från samägd fastighet?
2021-01-23 Vad gör jag om markägaren vägrar acceptera uppsägning av jaktarrendet?

Alla besvarade frågor (96532)