Jag slog någon pga. att jag kände mig hotad och rädd, vad gäller?

FRÅGA
Hej,Jag tilltalade för misshandel av en person som kom in till min butik och började skrika och hota mig. Han var agrassiv och blev jag jette red då jag slog honom på ansikten som orsakade smärta och rodnad. Det fanns bevakning kamera och jag lämnade alla filmar. Vi upphörde av polisen och åklagaren då allmänt åklagaren åtalade mig att jag begick gärningen med uppsåt under lagrum 3 kapital 5 $ brottsbalken . Misshandeln skrev ett brev till åklagaren och valt att lägga ner ärendet men hon näckade det då måsta jag till huvudförhangling. jag undrar vilken dom ska jag få dessutom är första gången jag åtalad.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett slag i ansiktet aktualiserar brottet misshandel, vilket regleras i 3 kap 5 § brottsbalken (1962:700). Misshandel definieras som att någon tillfogar någon annan kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter denne i vanmakt eller liknande tillstånd. Misshandeln kan vara ringa, normalgradig, grov, eller synnerligt grov. När det gäller ringa misshandel finns ingen vägledning enligt lag kring hur bedömningen ska ske. Man brukar dock ta hänsyn till om misshandeln lett till skada och om smärtan är snabbt övergående. Hänsyn brukar även tas till om slaget skett med öppen eller stängd handflata. Man brukar generellt betrakta slag med öppen handflata som ringa misshandel och knytnävsslag som misshandel av normalgraden. När det gäller grov misshandel så ska man vid bedömningen ta hänsyn till om gärningen var livsfarlig eller om den lett till svår kroppsskada, allvarlig sjukdom eller om särskild hänsynslöshet eller råhet har visats (3 kap 6 § 1 st brottsbalken). Vid bedömningen av huruvida brottet ska betraktas som synnerligen grovt ska hänsyn tas till om gärningen lett till en bestående kroppsskada, om den orsakat synnerligt lidande eller om synnerlig hänsynslöshet har visats (3 kap 6 § 2 st brottsbalken).

I ditt fall har du beskrivit att slaget lett till smärta och rodnad, vilket inte är livsfarligt och därmed utesluter grov misshandel. När det gäller bedömningen om huruvida det rör sig om ringa misshandel eller misshandel av normalgraden så är det svårt för mig att avgöra då jag inte vet vad det var för typ av slag. Om slaget skedde med öppen handflata och inte var särskilt hårt bör det vara fråga om ringa misshandel. I annat fall bör det vara fråga om misshandel av normalgraden. Straffskalan för ringa misshandel är böter eller fängelse upp till 6 månader och straffskalan för misshandel av normalgraden är fängelse i högst 2 år (3 kap 5 § brottsbalken).

I och med att du har uppgett att personen som kom in till butiken skrämde dig genom att vara väldigt aggressiv och hotfull så skulle nödvärnsbestämmelsen i 24 kap 1 § brottsbalken kunna aktualiseras. Rätten till nödvärn (självförsvar) föreligger vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Att det brottsliga angreppet ska vara påbörjat eller överhängande innebär att någon precis ska attackera en med våld eller att attacken redan håller på och sker. Rätten till nödvärn föreligger inte vid misstanke om angrepp eller vid ett avslutat angrepp där det inte längre föreligger något hot om angrepp. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Vid en prövning av om våldsanvändningen är uppenbart oförsvarlig beaktas angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Bedömningen innefattar två moment. Först görs en bedömning av om det har förelegat ett uppenbart missförhållande mellan våldsanvändningen och den skada som hotat genom angreppet. Därefter ska det utredas om våldet som använts, står i klar disproportion till vad som var nödvändigt för att avvärja den hotande faran (Jfr NJA II 1962 s. 344 och NJA 2005 s. 237). För att självförsvar ska vara tillåtet krävs alltså att det är fråga om en nödvärnssituation och att våldsanvändningen inte är uppenbart oförsvarlig. Om det var så att personen du slog i ansiktet var på väg att slå dig först, så skulle denna bestämmelse kunna vara tillämplig och ditt handlande skulle därmed kunna vara rättfärdigat. Det framgår dock inte av vad du har uppgett att personen var på väg att attackera dig, varför det blir svårt för mig att avgöra om en nödvärnssituation förelåg. Om rätten bedömer att det var fråga om en nödvärnssituation kommer de att behöva göra en prövning om huruvida våldsanvändningen var uppenbart oförsvarlig för att avgöra om gärningen var rättfärdigad eller inte.

Om rätten bedömer att det inte var fråga om en nödvärnssituation skulle det i vart fall kunna vara fråga om en putativ nödvärnssituation. Putativt nödvärn innebär att man inbillar sig att det är fråga om en nödvärnssituation. I ditt fall kanske du var så pass rädd för att personen i butiken skulle attackera dig att du kände att du behövde försvara dig själv. Putativt nödvärn utgör en ursäktande omständighet, vilket innebär att gärningen man har begått ursäktas.

Det är väldigt svårt för mig att besvara frågan om hur domen kommer att bli. Detta eftersom jag inte har tillräckligt med information för att kunna avgöra om det rör sig om ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. Jag kan inte heller bedöma om det var fråga om en nödvärnssituation eller om rätten kommer att bedöma att putativt nödvärn förelåg. Någonting som kan nämnas är dock att det faktum att personen du slog betedde sig aggressivt och hotfullt, kan utgöra en förmildrande omständighet enligt 29 kap 3 § brottsbalken. Detta innebär att rätten kommer att ta hänsyn till det när de bestämmer straffvärdet. Det kan också nämnas att vi i Sverige har en presumtion mot fängelse vilket anges i 30 kap 4 § Brottsbalken. Detta innebär att man fäster vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, som exempelvis villkorlig dom enligt 27 kap Brottsbalken. Att du är ostraffad sedan tidigare är en sådan omständighet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93293)