Jag har levererat varor till ett företag som gått i konkurs - Vad har jag för rättigheter?

2019-10-11 i Konkurs
FRÅGA
Om ett bolag går i kk och de har varor som jag har levererat och fakturerat men inte fått betalt för, kan jag hämta tillbaka mina varor. Ligger äganderätten kvar hos mig tills de har betalat?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är - Nej, du kan inte hämta tillbaka dina varor, och äganderätten ligger inte hos dig trots att bolaget inte har betalat för varorna.

För att ge dig ett mer ingående svar behandlas nedan grundläggande regler och principer som ska tillämpas när ett företag går i konkurs. Jag hoppas att svaret kan skapa förståelse för hur det fungerar när ett företag försätts i konkurs, och hur du som har ett anspråk nu får lov, och kan, agera. Regelsystemet är komplext och mycket omfattande, och för att kunna ge dig ett helt säkert svar på frågan krävs egentligen lite mer information. Konkurslagen, förmånsrättslagen och utsökningsbalken är centrala lagar i detta rättsområde som kallas för kredit- och exekutionsrätt.

I svaret nedan kommer jag att utgå ifrån vad du nämner i frågan, som jag uppfattar såhär:

- Du har levererat varor till företaget som de förvarar hos sig.

- Det var ett kreditköp eftersom företaget skulle betala för varorna i efterhand, via fakturan.

- Du har inte fått betalt.

Du undrar nu om du kan hämta tillbaka varorna, eftersom de är obetalda. Du vill också veta om du har äganderätt till varorna.

En konkursförvaltare reder ut företagets skulder och tillgångar

När ett företag försätts i konkurs utses en konkursförvaltare, som tar över driften av företaget och dess angelägenheter. Det betyder att företaget inte längre har någon rådighet över tillgångarna, då företaget övergår till att bli ett konkursbo, som nu styrs helt av konkursförvaltaren.

Konkursförvaltarens uppgift är bland annat att reda ut och ta hand om konkursboets egendom. Med reda ut, menar jag att konkursförvaltaren ska fastställa vad det finns för tillgångar och skulder. Detta är en första anledning till att du inte får lov att hämta ut varorna - konkursförvaltaren bestämmer nu över företaget och vad som ska hända med dess egendom. Konkursförvaltaren är skyldig att ta tillvara på alla befintliga borgenärers rätt, och kan därför inte lämna ut någon egendom förrän boet är utrett.

Begreppet borgenär används för att beteckna den som har en fordran på någon, alltså någon som bolaget står i skuld till. Den som är betalningsskyldig, eller står i skuld till någon, kallas för gäldenär.

Egendom som tillhör annan kan separeras ur konkursen

I utredningen kan det framgå att viss egendom som finns i konkursboet inte har tillhört företaget. Exempelvis kan det vara något som företaget hyrt, som därför tillhör någon annan. Det kan också vara något som företaget köpt på avbetalning, som sålts med villkor om återtagande och förbud för vidareförsäljning eller liknande. Avgörande är ofta om köparen på så sätt har haft rätt att förfoga över objektet eller ej.

Sådan egendom som tillhör annan kan separeras ur konkursen. Ett sådant objekt får inte säljas av konkursboet, och det ska lämnas tillbaka som det är. Viss avräkning kan i vissa fall ske som ska tillgodogöras konkursboet.

När anses äganderätten övergå från köpare till säljare?

I svensk rätt är traditionsprincipen en viktig utgångspunkt då man vill avgöra vem som har bäst rätt till ett objekt. När köpobjektet är en "vanlig" vara (en lös sak) talar man om att en besittningsövergång av objektet ska ske, från säljaren till köparen. När köparen anses ha fått besittning av objektet varierar beroende på vad det rör sig om för objekt och transaktion, men förenklat sett kan du tänka att det rör sig om att köparen har varan hos sig i sin direkta kontroll. Då anses objektet ha gått över från säljaren till köparen, som nu kan hävda sin äganderätt. Att varan är såld på kredit, och alltså ska betalas i efterhand, har då mindre betydelse i detta sammanhanget.

Varor som sålts på kredit, som befinner sig hos köparen som går i konkurs, kan därför vanligtvis inte separeras ur konkursen. Varorna ansågs då tillhöra företaget vid konkursbeslutet, och ska således ingå i konkursboet. Att varorna ingår i konkursboet innebär att du inte har rätt att få ut dem. Du har dock fortfarande rätt att kräva betalning. Ett krav på betalning kan också kallas för en fordran.

Utdelning i konkursen

Den egendom som tillhörde företaget får konkursboet sälja av för att få in medel till konkursboet.

Konkursförvaltarens utredning leder slutligen till en utdelning av egendomen, eller medel som flutit in av försäljning, till de borgenärer som finns.

Konkursförvaltaren ska här följa en viss prioritetsordning som huvudsakligen följer av förmånsrättslagen. Man kan säga att de borgenärer som har fått säkerhet för sin fordran, exempelvis i pantbrev eller företagsinteckning, får företrädesrätt i konkursen. Andra borgenärer med förmånsrätt är konkursförvaltaren själv som ska få betalt för uppdraget, om det finns ett krav från bolagets revisor samt anställdas löner. Nämnda är endast exempel på vem som får prioritet.

De borgenärer som inte har någon säkerhet för sin fordran, och inte har någon förmånsrätt, kallas för oprioriterade borgenärer/fordringsägare. Dessa får vanligtvis utdelning sist av alla i konkursen, och riskerar därför att inte få något alls om företaget hade stora skulder. Leverantörer är typiskt sett oprioriterade borgenärer. Utifrån de förutsättningar du har givit i din fråga är det sannolikt att ditt krav på betalning utgör en sådan oprioriterad fordring.

Du bör nu kontakta konkursboet

För att framställa ditt anspråk på betalning ska du kontakta konkursförvaltaren. Givetvis kan du i första hand göra anspråk på varorna, om du tror att du har möjlighet att separera dem ur konkursen. Genom Kronofogdemyndigheten kan du få reda på vem som är konkursförvaltare.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och vill önska dig ett lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll