Jag har fått en delgivning hemskickad, innebär det att en rättegång kommer att inledas?

2021-02-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har fått en delgivning hemskickad ett tag efter förhör, betyder det att det kommer att bli en rättegång eller att det är klart utan rättegång? Det står inget om rättegång. Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).

Jag utgår från att din fråga rör ett brottmål. Ställ gärna frågan igen om det rör sig om ett tvistemål!

Delgivning kan ges när en person är skäligen misstänkt för brottet eller när undersökningsledaren slutfört utredningen

Delgivning innebär att en skriftlig handling på ett visst föreskrivet sätt överlämnas till personen som berörs av handlingen, exempelvis en brottsmisstänkt. När en förundersökning kommit så långt att en person kan anses skäligen misstänkt för brottet, ska den misstänkte underrättas om misstanken när han eller hon hörs (23 kap. 18 § första stycket RB).

Delgivningen du har fått hemskickad är troligtvis en s.k. slutdelgivning. Slutdelgivning innebär att undersökningsledaren slutfört utredningen och att du och försvararen har en ovillkorlig rätt att ta del av det som förekommit vid förundersökningen (23 kap. 18 a § första stycket RB). Du och försvaren har även rätt att begära att förundersökningen kompletteras. Åklagaren får inte besluta om att väcka åtal innan detta har skett.

Det krävs att åklagaren på objektiva grunder kan förutse en fällande dom för att besluta om att väcka åtal

Åklagaren har alltså en skyldighet att avvakta med beslutet fastän förundersökningen från dennes sida är färdigställd. Det är först efter slutdelgivningen och invändningar från försvaret som åklagaren ska besluta om att väcka åtal eller inte (23. kap 20 § RB). Det krävs att åklagaren på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom för att åklagaren ska väcka åtal. Åtal får inte väckas om försvarets kompletteringar och åberopande av nya omständigheter rubbar förväntningarna för en fällande dom.

Sammanfattningsvis måste åklagaren avvakta med att besluta om att väcka åtal eftersom du har rätt att ta del av och komplettera förundersökningsmaterialet så att alla omständigheter och sidor kan beaktas. Det står alltså inte klart om målet kommer att gå till rättegång än.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?