Jag har ett ärr efter en hjärtoperation, kan jag få ersättning för mitt ärr, och hur ska jag gå tillväga i så fall?

Hej jag har blivit opererad för blåsljud i hjärtat när jag var cirka 6 månader är nu 31 år gammal. Fick reda på att jag har rätt till ersättning för mitt fula ärr som är hela äckliga 17 cm lång o en cm bred i mitten av mina bröst. Jag kan absolut inget om hur man ska gå tillväga och därför har jag tagit kontakt med er och hoppas så mycket att ni kan hjälpa mig.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att gå igenom vilka ersättningar som kan komma ifråga om man har fått ett ärr. Därefter kommer jag att gå igenom vilka möjligheter man har att få ersättning för ett ärr om man har en försäkring, inklusive hur lång tid man har på sig att väcka talan. Slutligen kommer jag att försöka besvara om du har möjlighet att få ersättning för ditt ärr, och ge råd om vad du kan göra nu.

Vilken eller vilka ersättningar kan vara aktuella?

Jag tolkar din fråga som att du enbart har ett ärr efter hjärtoperationen och kommer därför fokusera på att utreda om ditt ärr kan ge rätt till försäkringsersättning.

Om man har drabbats av en personskada efter en operation kan man ha rätt till ersättning enligt 6 § Patientskadelagen (här). För att man ska kunna få ersättning för en personskada som uppstått till följd av vård eller behandling Skadan ska rent objektivt ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt en medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett mindre riskfyllt sätt. Om en operation anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer ofta en oundviklig följd, vilket gör att man har små möjligheter att få ersättning.

Om man har en försäkring, kan man få ersättning för ärr?

Många försäkringar kan ge ersättning för ärr och en del försäkringar täcker även skador som uppstått till följd av en operation. Det är vanligt förekommande att personförsäkringar lämnar ersättning för vanprydande ärr som uppkommit till följd av behandlingar eller olyckor. Det är därför bra att se över vad ens försäkringar täcker. För att man ska ha rätt till ersättning krävs att ärret är bestående.

Hur lång tid efter att man fick ett ärr kan man kräva ersättning?

Försäkringar regleras i lag genom Försäkringsavtalslagen (här). 10-16 kap Försäkringsavtalslagen tillämpas på personförsäkringar, se 1 kap 2 § Försäkringsavtalslagen (här).

Preskription av rätten till försäkringsersättning rörande personförsäkring regleras i 16 kap 5 § 1 st Försäkringsavtalslagen (här). Att ett ärende blir preskriberat innebär att man inte längre kan framställa krav på ersättning då det har gått för lång tid innan man anmälde skadan eller framställde sitt krav. Tidsfristen man har på sig för att väcka talan om rätt till försäkringsersättning är tio år räknat från tidpunkten då det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Vad som är "tidpunkten då det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd" kan vara svårt att definiera. Preskriptionstiden börjar löpa när rätten till ersättning inträder. Det kan exempelvis vara så att en person råkar ut för en olycka, men skadorna som ger rätt till försäkringsersättning visar sig senare.

Lagkommentaren på JUNO anger följande: "Om exempelvis en sjukförsäkring ger rätt till ersättning först när en sjukdom har medfört en bestående funktionsnedsättning, börjar preskriptionstiden inte löpa redan vid de första symptomen utan när rätten till ersättning inträder. Vid olycksfallsförsäkring finns det rimligen ingen rätt till försäkringsersättning före den tidpunkt då skadan visar sig. Om det har inträffat ett olycksfall utan att den försäkrade fått några omedelbara olägenheter av händelsen utan dessa kommer först senare, kan preskriptionstiden alltså inte räknas redan från olyckstillfället. "

Om man drabbas av flera personskador kan det alltså löpa parallella tidsfrister.

Kan du få ersättning för ditt ärr, och vad kan du göra nu?

Det framgår inte av frågan om du har någon försäkring, eller om du hade en försäkring vid tillfället för operationen. Som framgår ovan är det för sent att framställa krav på försäkringsersättning om det gått tio år eller mer från händelsen som ger rätt till ersättning.

Många försäkringar täcker ärr, men för att ett ärr ska ge rätt till försäkringsersättning ska ärret vara bestående, och det kan vara svårt att veta i början om ärret kommer att bli bestående. Eftersom det har gått så pass lång tid från operationen drar jag slutsatsen att ditt anspråk sannolikt är preskriberat, men om du har en försäkring rekommenderar jag att du så fort du har möjlighet kontaktar försäkringsbolaget och förklarar omständigheterna, och frågar om du har möjlighet att få ersättning.

Möjligheten att kräva ersättning enligt Patientskadelagen preskriberas tio år från att skadan orsakades, 23 § 1 st Patientskadelagen (här). Dock kan man väcka talan senare om det finns synnerliga skäl, 24 § Patientskadelagen (här). Du kan ta kontakt med Patientskadenämnden (här) för vidare rådgivning.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,


Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000