Jag har en intermittent anställning, kan jag få ett anställningsavtal? När övergår visstidsanställning till tillsvidareanställning?

2020-01-21 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har ett sk intermittentvtal, allmän visstidsanställning som löpte ut 31 dec 2019, där jag bokas vissa pass vid behov. Arbetsgivaren har nu fortsatt att boka mej vissa pass via datasystemet, har även blivit tillfrågad om jag vill/kan jobba vissa pass och tackat ja. Vad har jag då rätt till för anställning? Måste ju kontakta arbetsgivaren och påminna om att jag vill ha ett aval. Jag har alltså inget nu.Har hört talas om att blir man fortsatt tillfrågad om att arbeta efter att anställningstiden löpt ut så anses man ha en tillsvidareanställning pga att arbetsgivaren inte i efterhand kan sätta en begränsning i avtalet då tillsvidareanställning anses som det normala. Stämmer detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över om du har någon rätt att få ett anställningsavtal när ditt tidsbegränsade avtal löpt ut och du fortsätter att bli tilldelad arbetspass, samt om din tidsbegränsade anställning kan gå över till en tillsvidareanställning.

Har du rätt till ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal uppkommer redan när din arbetsgivare och du som arbetstagare är överens om att du ska arbeta för arbetsgivarens räkning. Det krävs inte att anställningsavtalet är skriftligt.

En intermittent anställning kännetecknas av att arbetstagaren endast arbetar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren. Du som anställd har inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan, men en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Det innebär att ett nytt anställningsförhållande uppkommer vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS 5 § första punkten), även om det bara rör sig om några timmar under en dag.

Att det inte finns något krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt innebär att varje skriftlig eller muntlig överenskommelse om arbete, där arbetsgivaren erbjuder dig arbete och du tackar ja, är ett anställningsavtal rent juridiskt.

Det finns ingen allmän rätt för en arbetstagare att få ett skriftligt anställningsavtal. Efter en månad som din "nya" anställning börjat, d.v.s. då din tidsbegränsade anställning löpte ut och du fortsatte att jobba efter arbetsgivarens erbjudande om arbetspass, kan din arbetsgivare dock vara skyldig att ge dig ett skriftligt anställningsbevis eller på annat sätt skriftligt informera dig om vilka anställningsvillkor som gäller. Detta framgår av LAS 6 c §. Denna skyldighet gäller dock inte om anställningstiden är kortare än tre veckor. Eftersom du har en intermittent anställning är det svårt att beräkna hur lång din anställningstid är. Rättsläget är något oklart på denna punkt, men Arbetsdomstolen har i en dom (AD 2008:81) uttalat att när man ska bedöma anställningstiden för ett ska det tas hänsyn till om du som arbetstagare har rätt att tacka nej till varje erbjudande om arbete som arbetsgivaren ger. I sådant fall räknas den sammanlagda arbetade tiden ihop, vilket blir din anställningstid. Om du däremot förväntas stå till arbetsgivarens förfogande och inte kan säga nej till erbjudande om arbete, räknas hela den tid då du står till arbetsgivarens förfogande som din anställningstid, d.v.s. även då du inte arbetar. Eftersom du har en intermittent anställning, och vad jag förstår det som kan tacka nej till arbete, är din sammanlagda arbetade tid din anställningstid. Alltså, har du inte jobbat sammanlagt tre veckor eller mer är din arbetsgivare som utgångspunkt inte skyldig att ge dig ett skriftligt anställningsbevis. Dock, om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal kan kollektivavtalet innehålla bestämmelser som sätter upp andra tidsbegränsningar för när skyldigheten inträder (LAS 2 § fjärde stycket).

Ett råd från min sida är att undersöka hur lång anställningstid du ungefärligen kan ha sedan din tidigare anställning löpt ut. Du kan sedan gå till din arbetsgivare och begära ett skriftligt anställningsbevis, förutsatt att det gått en månad sedan din tidigare anställning löpt ut och din nuvarande anställingstid uppgår till tre veckor eller mer. Om din arbetsgivare inte uppfyller sin skyldighet att ge dig ett skriftligt anställningsbevis trots att du är har rätt till det, kan du begära skadestånd av arbetsgivaren (LAS 38 §).

Från visstidsanställning till tillsvidareanställning

Det stämmer att en visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning. Detta brukar kallas för "inlasning". Bestämmelser om detta finns i LAS 5 a §. Där sägs att…

1. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. (LAS 5 a § första punkten)

2. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om anställningstiden överstiger två år då tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete följt på varandra (tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag) (LAS 5 a § andra punkten och 5 a § andra stycket)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84391)