Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?

FRÅGA
Efter retning och flera försök att stoppa gav jag en tjej ett slag i ansikte så att hon skulle stoppa reta mig. Slagen var inte hård, kan nästan inte har gjort ont.Jag är 16 år.Vad kommer förmodligen händer efter att det blev polisanmäld?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett slag i ansiktet aktualiserar brottet misshandel, vilket regleras i 3 kap 5 § Brottsbalk (1962:700). Misshandel definieras som att någon tillfogar någon annan kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter denne i vanmakt eller liknande tillstånd. Misshandeln kan vara ringa, normalgradig, grov, eller synnerligt grov. När det gäller ringa misshandel finns ingen vägledning enligt lag kring hur bedömningen ska ske. Man brukar dock ta hänsyn till om misshandeln lett till skada och om smärtan är snabbt övergående. Hänsyn brukar även tas till om slaget skett med öppen eller stängd handflata. Man brukar generellt betrakta slag med öppen handflata som ringa misshandel och knytnävsslag som misshandel av normalgraden. När det gäller grov misshandel så ska man vid bedömningen ta hänsyn till om gärningen var livsfarlig eller om den lett till svår kroppsskada, allvarlig sjukdom eller om särskild hänsynslöshet eller råhet har visats (3 kap 6 § 1 st Brottsbalken). Vid bedömningen av huruvida brottet ska betraktas som synnerligen grovt ska hänsyn tas till om gärningen lett till en bestående kroppsskada, om den orsakat synnerligt lidande eller om synnerlig hänsynslöshet har visats (3 kap 6 § 2 st Brottsbalken).

I ditt fall har du inte beskrivit om slaget lett till någon skada på tjejen du slog. Du har uppgett att slaget inte var hårt och att det nästan inte kan ha gjort ont. Om så är fallet och slaget har skett med öppen handflata, bör det vara fråga om ringa misshandel. I annat fall bör det vara fråga om misshandel av normalgraden. Grov misshandel och synnerligt grov misshandel bör inte vara aktuellt i detta fall. Straffskalan för ringa misshandel är böter eller fängelse upp till 6 månader medan straffskalan för misshandel av normalgraden är fängelse i högst 2 år (3 kap 5 § Brottsbalken).

I och med att du är 16 år så är du straffmyndig och kan därmed dömas till en påföljd, enligt 1 kap 6 § Brottsbalken. Det som kommer att ske efter att en polisanmälan har gjorts är att polisen eller en åklagare kommer att besluta om en förundersökning ska inledas. I 23 kap 1 § Rättegångsbalk (1942:740) anges att en förundersökning ska inledas när åklagaren fått vetskap om att ett brott har begåtts. Efter att förundersökningen gjorts ska åklagaren bedöma om det finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal (20 kap 6 § Rättegångsbalken).

När det gäller val av påföljd vid en ev. fällande dom så är det svårt för mig att bedöma då jag inte har tillräckligt med information för att kunna avgöra om det rör sig om ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. Jag har inte heller någon information om dina personliga förhållanden och vet inte om du exempelvis är straffad sedan tidigare. Det som kan nämnas är att vi i Sverige har en presumtion mot fängelse vilket anges i 30 kap 4 § Brottsbalken. Detta innebär att man fäster vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, exempelvis villkorlig dom enligt 27 kap Brottsbalken. Någonting annat som kan nämnas är att det faktum att tjejen du slog provocerade dig innan du tillfogade henne slaget, kan utgöra en förmildrande omständighet enligt 29 kap 3 § 1 p. Detta innebär att man kommer att ta hänsyn till provokationen när man bestämmer straffvärdet. Någonting annat som kommer att beaktas är din unga ålder. Påföljden kommer sannolikt inte att bli fängelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93199)