Intrång i psykologjournaler

Hej! Jag har en fråga om journalintrång. Min tidigare arbetsgivare har systematiskt gått igenom samtliga mina psykologjournaler med avsikt att "finna bevis" för att jag vid avslut försökt "stjäla"/locka patienter till annan vårdgivare. Så var nu inte fallet och de har medgivit att de misstagit sig och att anklagelsen var ogrundad. Dock kvarstår det faktum att åtskilliga individer har fått sina journaler lästa/granskade av en/flera personer i chefsposition, vilket de i efterhand försöker få att låta som en "normal rutinåtgärd". Hur kan/bör jag och/eller de berörda patienterna gå vidare kring detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag ska först redogöra för regler kring sekretess och diskutera ifall dina chefer kan anses ha begått brott. Därefter redogör jag för vilka straff som kan bli aktuella och slutligen kommer jag ge några råd.

Din fråga handlar om hantering av patientjournaler inom hälso-sjukvården och därmed blir Patientdatalagen tillämplig. Enligt patientdatalagen skall varje journal behandlas så att patientens integritet skyddas och obehöriga inte får tillgång till den, (patientdatalagen 1 kap 2 §). Det innebär att du som vårdgivare inte får dela med dig uppgifter som finns i journalerna då dessa skyddas av sekretess.

Har din arbetsgivare rätt att läsa igenom journalerna?

Du har beskrivit att din tidigare arbetstagare misstänkt att du försökt "stjäla" patienter till en annan verksamhet. Som anställd har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare och föra över patienter till en annan verksamhet är att driva konkurrerande verksamhet. Det skulle alltså inte anses vara okej ifall du hade försökt "stjäla" patienter. Jag vet inte vad dessa anklagelser skulle grunda sig på och ifall de är motiverade. I detta fall var anklagelserna falska men frågan är om det kan anses vara okej för dina tidigare chefer att titta igenom journaler för att hitta "bevis" för detta?

Min bedömning är att det inte är okej. Det råder nämligen en "inre sekretess", (patientdatalagen 4 kap 1 §). Detta innebär att en vårdgivare endast får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient, ifall vårdgivaren deltar i vården av patienten eller av ett annat skäl behöver uppgifterna i sitt arbete. Det innebär att inte ens din kollega skulle få läsa journalerna ifall hen inte deltagit i behandlingen av patienterna. Din tidigare chef/chefer har antagligen inte deltagit i vården av patienterna och har då inte rätt att ta del av dessa då hen är "obehörig" (jfr patientdatalagen 1 kap 2 §). De måste då istället motivera att dessa uppgifter varit väsentliga för att kunna utföra sitt arbete. Det kan vara därför de bortförklarar detta med att det varit vanliga "rutinåtgärder".

Vilket straff kan din arbetsgivare anses begått?

Om vi nu kommit fram till att din chef agerat fel i lagens mening, kan vi vidare diskutera vilket straff som hade kunnat bli aktuellt. Här kan antingen chefen/cheferna ansvara genom att straffas enligt Brottsbalken eller eventuellt genom att utge skadestånd.

Straff för dataintrång hade kunna aktualiseras, enligt Brottsbalken 4 kap 9c §. Med dataintrång menas det att man utan tillstånd tagit reda på information som lagras digitalt vilket dina tidigare chefer kan anses ha gjort. Straffet är böter eller fängelse upp till två år. I detta fall är det högst sannolikt att böter skulle bli aktuellt.

Vad gäller skadestånd hade patienterna kunnat kräva ersättning på grund av kränkning enligt Skadeståndslagen. I psykologjournaler kan det finnas känslig information om patienternas privatliv och dataintrånget som har skett genom att en eller flera chefer läst journalerna, skulle kunna anses vara brott mot patienternas "frid", Skadeståndslagen 2 kap 3 §.

Sammanfattningsvis har dina tidigare chefer sannolikt brutit mot sekretessen kring journalhantering vilket kan leda till ett straffrättsligt eller skadeståndsrättsligt ansvar för dataintrång. Chefen/cheferna kan antingen behöva betala böter för dataintrång eller utge skadestånd på grund av "kränkning".

Rekommendation

Jag vill avslutningsvis råda dig att kontakta ditt fackförbund. Eftersom att det har uppstått misstankar och anklagelser om att du "stulit" patienter kan de rådgiva dig som har varit själva arbetstagaren i denna konflikt.

Dina patienter kan vända sig till Patientnämnden i sin region för vidare utredning kring intrånget i deras journaler (se här).

Slutligen kan det vara en idé att kontakta socialstyrelsen och fråga om de har ytterligare information om vad du och patienterna kan göra eller vart ni kan kan vända er till (se här).

Hoppas detta hjälpte dig! Skulle det uppstå fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Ceda ImranovaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000