Internetköp mellan två länder - vilken lag tillämpas?

2017-02-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan!Jag beställde en jacka och en hoodie från Modekungen.se. De skickade fel jacka och ingen hoodie alls.Jag reklamerade och de sade att jag skulle få återbetalning efter att jag returnerat jackan, vilket kostnaderna jag ska stå för.De menar att eftersom att de är baserade i Asien följer de asiatisk lagstiftning, vilken specifierades inte.Doch står det även att de har kontor i Sverige. Enligt svensk lagstiftning ska köparen inte stå för sådana kostnader.Vilken lagstiftning gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att hitta svaret på denna fråga måste vi gå in i de internationella privaträttsliga reglerna. Det är nämligen de reglerna som avgöra vilken lag som tillämpas då det uppstår en tvist mellan enskilda som ingått en förbindelse med varandra som i något avseende sträcker sig över landsgränser.

Modekungen hävdar på deras hemsida om köpvillkor att vid tvist med kund ska Hong kongs lagstiftning gälla.
Det framgår av Artikel 1 i Rom 1 förordningen att förordningen är tillämplig på avtalsförpliktelser på privaträttens område i situationer som gäller lagkonflikter. Förordningen gäller för förpliktelser oavsett om de sker inom eller utom Europa.

Att du är konsument har betydelse för svaret. I Artikel 6.1 i Rom 1 förordningen framkommer att vid konsumenttvister, ska konsumentens lands lag tillämpas förutsatt att näringsidkare (Modekungen) antingen bedriver sin affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort, eller riktar sin försäljning hit. Att Modekungen riktat sin försäljning mot Sverige kan vi konstatera genom att deras hemsida inte bara är tillgänglig i Sverige, det står på svenska och valutan anges i Svenska kronor. Att Modekungen dessutom har ett kontor i Sverige talar ytterligare för denna regels tillämpning.

DOCK framkommer det i Artikel 6.2 Rom 1 förordningen att utan hinder av vad som anges i Artikel 6.1 kan parterna välja tillämplig lag, vilket har gjorts i detta fall i Modekungens köpvillkor, vilka du har gått med på när du gjorde din beställning.

MEN det framkommer även i nyss nämnda paragraf att ett sådant lagval inte får medföra att konsumenten berövas det skydd som tillförsäkras konsumenten genom sådana bestämmelser som inte kan avtalas bort enligt den lag som, om inget lagval gjorts, skulle ha varit tillämplig enligt punkt 1.

SAMMANFATTNING PÅ OVAN: Lite rörigt kanske! Men kortfattat innebär detta att om man i ett konsumentförhållande avtalat om att det är ett visst lands lag som ska tillämpas, så är det den lagen som ska tillämpas om nu inte vad som sägs i den lagen strider emot de tvingande regler (regler som ej får avtalas bort) som gäller i konsumentens hemland.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nästa fråga här blir därför: Är de svenska reglerna om att näringsidkaren ska stå för fraktkostnaderna vid fel leverans tvingande?

I detta fall blir konsumentköplagen (KKL) aktuell, se här. Även Distansavtalslagen blir aktuell eftersom det i detta fall handlar om ett internetköp. Dock fann jag ingen pargraf som är värd att nämna i detta fall. 3 § KKL säger att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i KKL är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i KKL.

I KKL framgår det av 22 § att om varan är felaktig enligt 16-21 §§, får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet.

26 § Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren.

Vid bedömningen av om någon av påföljderna avhjälpande eller omleverans skulle medföra oskälig kostnad för säljaren skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen.

ALLTSÅ: Jag skulle säga att det är ett ganska stort fel när säljaren till och med skickar helt fel vara till köparen och dessutom utelämnar en av de beställda varorna. Ett sådant stort fel borde ligga på säljaren att åtgärda utan krav från köparen att betala. Om Hong kongs lag säger att köparen ska stå för frakten för att omleverera varan torde detta anses som en nackdel för konsumenten och det bör heller inte vara oskäligt för säljaren att stå för frakten då felet på varan är såpass allvarligt.

Hoppas mitt svar hjälpte!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1250)
2021-07-28 Försvunnet paket - vem bär risken?
2021-07-26 Har fått 2 varor hemskickat istället för 1, kan jag behålla den andra?
2021-07-25 Vad gäller för hävning av köp och rätt till skadestånd vid dröjsmål?
2021-07-22 Kan jag häva köpet av en bil som det är fel på?

Alla besvarade frågor (94333)