FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt27/06/2016

Internationell familjerätt - Bodelning och äktenskapsskillnad

Min pappa och mamma har varit gifta i mer än 30 år, har sin hemvist i Sverige sedan 1989. Dem gifte sig i Libanon enligt sharia lagen med äktenskapskontrakt dvs brudpeng.

För drygt ett år sedan skiljde dem sig. Nu har vi dragits med en lång bodelningsprocess. Där pappa hävdar att äktenskapskontrakt är det enda hon har rätt till enligt sharia lagen. Han hävdar att enligt sharia lagen och ”civil codas forced in Lebanon” har kvinnan inga rättigheter mer än dowry dvs brudpengen enligt ätkenskapskontraktet som uppfördes mellan pappa och min farfar dåtid. En kvinna som skiljer sig har enbart rätt till brudpengen och inget annat, allt annat skall räknas som hans enskild egendom. Hon får lämna boet med det hon kom in med. Detta skyddar inte den svaga partner och är ofördelaktig för min mamma. Han vill nu använda den sharia lagen och införa den i bodelning som sker hemma i sverige.

Gemensamt har dem haft tillgångar i libanon som består av en fastighet och ett bankkonto, konton och lägenhet stod på deras namn var för sig. För en tid sedan innan skilsmässan begärdes in, fick min mamma veta att han flyttat över allt till hans egen räkning. Där han hävdar att det är hans enskild egendom och skall inte ingå i bodelning i sverige. Det finns dokument som påvisar att egendom har varit deras gemensamma egendom och att dem ägt det ihop.

Min fråga är hur löser man en sådan knepig situation. Kan vi ta med dessa tillgångar i bodelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Internationell privat och processrätt kan vara svårt att förstå, därför ska jag på ett tydligt sätt försöka förklara vad som gäller.

Behörig domstol

När det gäller själva skilsmässan är det Bryssel II förordningen som blir tillämplig. Denna förordning reglerar frågor som rör domstolens behörighet i äktenskapsmål. Enligt artikel 3 prövas talan om skilsmässa enligt huvudregeln i landet där dina föräldrar har hemvist, alltså i Sverige.

Lagval

Enligt 1:7 i Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) ska äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks (https://lagen.nu/1904:26_s.1#K1P7S1). Jag utgår ifrån att äktenskapet var giltigt i Libanon. Efter vigseln i utlandet ska dina föräldrar visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.

Enligt 3:4 IÄL (https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P4S1) ska talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lag eftersom dina föräldrar har haft hemvist i Sverige i mer än ett år och eftersom jag antar att de båda är svenska medborgare eftersom de bott i Sverige sedan 1989.

Bodelning:

Enligt 4 § Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, LIMF (https://lagen.nu/1990:272#P4S2) gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig om tillämplig lag inte har bestämts genom avtal.

Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. Har båda makarna tidigare under äktenskapet haft hemvist i den staten eller är båda makarna medborgare i den staten, tillämpas dock den statens lag så snart de har tagit hemvist i staten. Svensk lag ska tillämpas för dina föräldrar eftersom de har hemvist i Sverige och varit bosatta här mer än två år.

Dock kan dina föräldrar själv ha valt att avtala om vilket lands lag som ska gälla, därför är det viktigt att veta vad som framgår av deras äktenskapsförord. Du får gärna ringa in eller skicka ännu ett mail så att jag kan hjälpa dig ytterligare. Det krävs att jag kollar på äktenskapsförordet och att jag får veta mer om vad dina föräldrar har avtalat.

Jag hoppas att du fick vägledning i dessa tämlingen komplicerade frågorna.

Ha en fortsatt bra dag!

Nathalie ByströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”