Internationell beskattning - Nederländska Antillerna

FRÅGA
Hej! Har en fastighet i Nederländska Antillerna och även banktillgångar som f.n. ligger i icke beskattningsbar stiftelse till förmån för min son. Har funderat på att upplösa stiftelsen och överta tillgångarna privat, och undrar då över eventuella skattekonsekvenser enligt nedan;1 Finns någon svensk skattemässing konsekvens av att upplösa den utländska stiftelsen (ej skattepliktig) och överta tillgångarna privat? Förmånstagare är min son, som är 16 år.2 Vid privatägd fastighet, betalas fastighetsskatt och reavinst vid försäljning i Antillerna, Sverige, eller både ock med avräkning för vad som betalats lokalt?3 Hur behandlas eventuella hyresinkomster på fastighet i utlandet?4 Om man begär sig obegränsat skattskyldig i Sverige, kan man undkomma lokal arvs- & förmögenhetsskatt? Eller finns nackdelar med detta?5 Vad händer om man vill föra in pengar till Sverige, behöver man skatta för införda bankmedel? 6 Finns någon väsentlig nackdel med att avveckla stiftelsen? (Förvaltningskostnaden per år är relativt hög).Kan nämnas att vi har tidigare varit bosatta på ön, men utan uppehållstillstånd då min man arbetade på uppdrag av ett utländskt bolag. Idag är vi både bosatta och hemmahörande i Sverige sedan 2008.Tacksam för svar & eventuell hänvisning till relaterad lagtext...
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Som jag förstår dig har du nu ett flertal frågeställningar i samband med internationell beskattning (närmare bestämt Nederländska Antillerna). (1) I samband med ett upplösande av stiftelsen, kommer det att utlösa svensk beskattning?, (2) vid försäljning av en fastighet i Antillerna, tillkommer fastighetsskatt och kapitalskatt i Antillerna respektive Sverige? Kan denna skatt, vid eventuell dubbelbeskattning, avräknas i Sverige? (3) Hur beskattas hyresintäkter i utlandet?, (4) Om man vill beskattas som en obegränsad person i Sverige, går det att undvika arvs- och förmögenhetsbeskattning som uppkommit i Antillerna? Nackdelar med ett sådant förfarande? (5) Beskattas medel som överförs från utlandet till Sverige?, (6) Slutligen finns det någon avgörande nackdel med att avveckla stiftelsen?

Inom internationell beskattning finns vad som kallas för dubbelbeskattning, det är när samma inkomst beskattas vid samma tillfälle två ggr (dvs. av två olika länder). Den här beskattningen rättfärdigas av två olika principer: hemvistprincipen: den stat som du bor i (är skatterättsligt bosatt) kan hävda rätt till att få beskatta inkomsten även om den är intjänad i ett annat land samt källstatsprincipen där den stat vars inkomst är intjänad (har sin källa) kan hävda beskattningsrätt. För att undvika att en person eller inkomst blir beskattat två ggr finns så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan staterna. Inte alla stater har avtal idag, men många. De allra festa av dessa avtal är då baserade på den så kallade OECD modellen.

Sverige och Nederländska Antillerna har ett skatteavtal, se Lag (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser. Lagen trädde i kraft 2011-07-01 (2011:483). Dock gäller det här bara bolag och inte privatpersoner. Det finns inte heller numera något skatteavtal mellan Sverige och Nederländerna. Därmed finns det inget avtal som kan lindra effekterna av dubbelbeskattning.

Först och främst måste klarläggas att du efter dessa år i Sverige (år 2008 fram tills nu) är att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige igen. Den slutsatsen kan dras genom att se till de kriterier som ställs upp i lagstiftningen: i 3 kap. 1 § Inkomstskattelagen anges att med obegränsat skattskyldig är den som: (1) den som är bosatt i Sverige, (2) den som stadigvarande vistas i Sverige, eller (3) den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. När du är att anses som obegränsat skattskyldig är du skattskyldig för alla dina inkomster, i alla tre inkomstslagen (tjänst, näringsverksamhet och kapital) från både Sverige och utlandet enligt 3 kap. 8§ Inkomstskattelagen.

(1) I Sverige är grundregeln för upplösandet/avvecklandet av stiftelser att medlen används till det syfte som anges i stadgan. Skulle stadgan säga att stiftelsen finns till för att rädda miljön skulle de medel som finns kvar behöva ges till nå miljöräddande syfte etc. Om stiftelsen är till för din son och medlen ges till honom som förmånstagare kan jag inte se något problem.

(2) Eftersom du är att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige (se ovan) är du skattskyldig för de inkomsterna. Då inget skatteavtal finns kan inte dubbelbeskattningen lindras, dvs. du kan inte få avräkna den skatt du betalar i Antillerna. Du kommer att beskattas på fastighetsförsäljningen i enlighet med svenska lagar. Då jag inte har uppgifter över denna försäljning (dvs. anskaffningsutgifter, förbättringsutgifter, försäljningspris etc.) är det svårt att beräkna skatten.

(3) Hyresintäkter kommer att beskattas som en inkomst i inkomstslaget kapital enligt 42 kap. 1§ Inkomstskattelagen. Eftersom du är obegränsat skatteskyldig i Sverige kommer du även här få skatta för den intäkten. Ingen möjlighet till avräkning finns pga. Avsaknaden av skatteavtal.

(4) I Sverige har vi i dagsläget ingen arvs- eller förmögenhetsbeskattning. Därmed behöver du inte skatta för dessa transaktioner i Sverige.

(5) Medel som förs över till Sverige beskattas inte. Dock bör du kunna bevisa för den svenska Skattemyndigheten att medlen kommer från dina försäljningar/stiftelse i Antillerna och att beskattning skett där och även i Sverige till viss del.

(6) Jag har för lite information ang. stiftelsen i Antillerna för att kunna ge några avgörande råd ang. stiftelsen. Som jag beskrivit skattesituationen, hur Sverige ser på avvecklandet av stiftelser och hur den ligger till i avsaknaden av skatteavtal får beslut tas på egen hand.

Jag hoppas att svaret varit till hjälp och kan ge dig vägledning i frågan

yvette.lind@lawline.se

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?