Inspelning av förhör och otillbörliga förhörsmetoder

2017-02-06 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, har en fråga om ifall polisen gjort fel.Var inne på ett förhör om medhjälp till stöld.Hon som förhörde mig skrev ner min version av händelsen, där jag sa att jag va oskyldig. Hon sa att de hade en övervakningsfilm som hon spelar upp för mig, där ser man tydligt hur min vän begår stölden. Men hela tiden satt hon och kommentera och kom med absurda och falska anklagande om hur hon trodde att jag va delaktig. Här skymmer du och här skymmer du igen. Det fick ju mig att bli helt ställd och upprörd. Får ett förhör gå till så? Trodde hennes uppgift va att hon skulle ställa frågor och samla information. Kan ju även fråga ifall förhör måste spelas in, för känns verkligen som det här gått fel till.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Till en början kan sägas att förhör ofta upplevs som en väldigt utsatt situation. Många upplever sig vara i ett underläge under förhör och det finns en risk att det som förhörsledaren säger kan uppfattas annorlunda än vad som är avsett. Förhörsledaren bör dock hålla en god stämning och ska alltid uppträda på ett sätt som inger förtroende bland annat för att den förhörde ska vilja berätta vad som faktiskt skett. Förhörsledarens uppdrag är att få fram sanningsenliga uppgifter kring vad som har hänt vilket bland annat innefattar att kritiskt ifrågasätta vad den förhörde uppger.

Bestämmelser kring förhör under förundersökning finns bland annat i rättegångsbalkens (RB) 23 kapitel och förundersökningskungörelsen (FUK). 23:12 RB förbjuder otillbörliga förhörsmetoder och annan oacceptabel behandling av personer som förhörs. Otillbörliga metoder är till exempel att under förhör använda hot, tvång eller löften om särskilda förmåner. Bestämmelsen fungerar som ett skydd mot oriktiga uppgifter, felaktiga utpekanden och angivelser samt falska erkännanden. Bestämmelsen syftar bland annat till att garantera att uppgifterna som framkommer vid förhör har lämnats frivilligt av den förhörde och utan påtryckningar från förhörsledaren. Det finns inget förbud mot ledande eller pressande frågor vid förhör men förhörssituationen får som helhet inte bli alltför pressande. Det anses inte otillåtet att förhörsledaren framhåller motsägelser i den misstänktes egna uppgifter. Det är svårt att göra ett utlåtande utan att tagit del av förhöret i fråga, men att förhörsledaren uppmärksammar att du i en övervakningsfilm skymmer en stöld när så sker torde inte ensamt anses otillåtet.

För att skapa en garanti för rättssäkerhet kan en offentlig försvarare utses (för en person som ska höras som misstänkt framgår detta normalt i kallelsen till förhöret). Enligt 21:7,8 RB har en misstänkts försvarare en skyldighet att påtala och invända mot tveksamma förhörsmetoder och vidta åtgärder som krävs för att tillvarata den misstänktes rätt i syfte att verka för sakens riktiga belysning. Försvararens roll vid förhör är dels att stödja den misstänkte och se till att den får utrymme att redovisa vad som är viktigt beträffande brottet från försvarets synpunkt, dels att tillgodose den misstänktes intressen i övrigt.

En annan viktig rättssäkerhetsgaranti är förhörsvittnen, som då det är möjligt ska närvara vid förhör (utöver försvararen) se 23:10 RB, 7§ FUK. Syftet är framför allt att förebygga att otillbörliga förhörsmetoder används.

Slutligen ska sägas att hela processen ska ske i ljuset av straffrättens grundläggande principer såsom objektivitet, saklighet och oskyldighetspresumtionen. Oskyldighetspresumtionen innebär i korthet en rätt för den misstänkte att bli behandlad som oskyldig fram till en fällande dom.

Spela in förhör
Bestämmelser om dokumentation av utsagor som görs vid förhör finns i 23 kap RB och FUK. Protokoll ska föras över förhör för att ge en trogen bild av vad som förekommit under en förundersökning. Detta är en förutsättning för att domstol och tillsynsmyndigheter ska kunna kontrollera att allt har gått rätt till under en utredning. I 23:21 2st RB stadgas att förhörsutsagor ska läsas upp för och granskas av den som har förhörts. Förhörspersonen ska sedan tillfrågas om denne har något att invända mot innehållet i förhöret. Om den förhörde gör en invändning och förhörsledaren finner att uppteckningen i sig varit oriktig, ska uppteckningen rättas, eventuellt i form av ett tillägg till uppteckningen. Även vid sammanställning av förhörsprotokollet gäller objektivitetsprincipen som innebär att både uppgifter till nackdel och till fördel för den misstänkte ska redovisas och det på ett så objektivt sätt som möjligt.

Att ljud- eller bildupptagning sker vid förhör förekommer numera vid många förhör, men det finns ingen bestämmelse om när så får eller ska ske. Förhör spelas ofta in på band vid mer omfattande förhör eller förhör som gäller mer komplicerade frågor.

Jag har försökt ge en heltäckande bild över vad som allmänt gäller kring dina funderingar, hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (557)
2021-09-17 Varför dröjer förundersökningen?
2021-09-07 Kan jag överklaga en av åklagare nedlagt förundersökning?
2021-08-31 Får polisen göra en husrannsakan utan att fråga mig först?
2021-08-31 Underrättelse om inledd polisutredning

Alla besvarade frågor (95762)