Innebär 1 § rättsprövningslagen motsatsvis, att en enskild inte får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som inte omfattas av EKMR men som innefattar en prövning av hans rättigheter enligt EU:s rättighetsstadga?

2021-02-02 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Fråga om rättsprövning.Enligt 1 § rättsprövningslagen får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av hans rättigheter eller skyldigheter enligt EKMR. Innebär detta, motsatsvis, att en enskild inte får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som inte omfattas av EKMR men som innefattar en prövning av hans rättigheter enligt EU:s rättighetsstadga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det svenska systemet för domstolskontroll ansågs av Europarådets konvention 1950 ofullständigt i fråga om tillgång till domstolsprövning. Konsekvensen blev nedannämnda lag.

Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 1 § anger lagens tillämpningsområde. Det stämmer att för rättsprövning enligt lagen, förutsätts beslut som innefattar en prövning av den enskilde rättigheter eller skyldigheter enligt EKMR art.6. Svaret är likt du påpekar i din fråga, att det motsatsvis innebär att beslut av regeringen som inte innefattar en prövning enligt EKMR art. 6, gör lagen otillämpbar.

Principiellt gäller processuell autonomi; den nationella rätten ska förmedla EU-rätten. Sverige är i och med EU-medlemskapet skyldig att tillämpa rättighetsstadgans bestämmelser, se art. 4.3 EU-fördraget (lojalitetsprincipen). Detta gäller för myndigheter när de agerar inom unionsrättens område, art. 51 rättighetsstadgan.

Sammanfattningsvis, för att besvara din fråga, kan lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut varken tillämpas när beslutet inte omfattas av EKMR eller då beslutet innefattar en prövning av rättigheter enligt EU:s rättighetsstadga. I sistnämnda fall gäller dock att myndigheter inklusive domstol måste säkra rättighetsstadgans efterlevnad. Det är nationell domstols skyldighet att ge stadgan full verkan, och i förekommande fall underlåta att tillämpa motstridande nationell bestämmelse (framgår av Åkerberg-Fransson målet C-617/10).

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96470)