Inlasning vid föräldraledighet

2017-03-14 i Föräldraledighet
FRÅGA
Jag har arbetat på detta företag sedan maj 2013 både som timanställd och haft vikariat, och nu senaste året vikariat 80%.April 2015 gick jag hem på mammaledighet och var hemma t.o.m dec-15. Började en timanställning i januari-maj. Efter det har jag gått på vikariat 80% fram tills nu. Min fråga är, när kommer jag bli inlasad? Hur många dagar/timmar ska jag ha uppnått? Mina kollegor är inlasade sen augusti 2016. Så pga min mammaledighet är väl min fördröjd, eller?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om anställningsformer finner du i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I Föräldraledighetslagen finns regler om vad som gäller vid föräldraledighet.

Omvandling till tillsvidareanställning - allmän visstidsanställning
Enligt LAS 5a§ 1st p1 övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i allmän visstidsanställning hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. För att nå upp till två år kan arbetstagaren lägga samman flera allmänna visstidsanställningar om de skett under en femårsperiod. Det behöver alltså inte vara fråga om en enda sammanhängande anställning som varat i mer än två år. Detta innebär att om du varit anställd på allmänna visstidsanställningar i sammanlagt mer än två år under en period på fem år, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning.

När det kommer till dina timanställningar, räknas de som allmänna visstidsanställningar vid beräkning av om omvandling ska ske. Vid beräknandet av timanställningarna, räknas bara tiden för själva arbetstillfällena, dvs. faktisk arbetstid, och inte tiden som förflyter däremellan om du har haft möjlighet att säga nej varje gång arbete erbjuds. Om du istället varit skyldig att stå till förfogande även utanför faktisk arbetstid, ska även sådan tid då arbete inte utförts räknas med.

Omvandling till tillsvidareanställning - vikariat
Ett annat sätt som din anställning kan övergå till en tillsvidareanställning är om du varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, enligt LAS 5a§ 3st. Även här är det inte nödvändigt att det varit fråga om ett enda sammanhängande vikariat, utan det går att använda flera vikariat för att komma upp till två år, om de skett under en femårsperiod. Detta innebär att om du varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. Här får du använda den avtalade tiden för dina vikariat för att räkna på om du varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år. Om du t.ex. haft ett vikariat 1 maj - 1 september och ett ytterligare vikariat 1 dec – 1 april, har du haft en sammanlagd anställningstid på åtta månader. Det spelar ingen roll om du arbetat 80% under denna period då det inte är anställningens omfattning man tar hänsyn till vid beräkningen, utan anställningstiden.

Viktigt att notera är att det krävs att du antingen varit anställd på allmän visstidsanställning (timanställd) i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Omvandling till tillsvidareanställning - en tredje möjlighet
Om du inte hinner uppnå det tvåårskrav som diskuterats ovan (antingen två år allmän visstidsanställning eller två år vikariat) inom en femårsperiod, t.ex. för att du innehaft blandade former av tidsbegränsade anställningar under den perioden, kan du fortfarande ha möjlighet att få din anställning omvandlad till en tillsvidareanställning. Detta kan du ha om du varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en period då du haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och dessa anställningar har följt på varandra (se LAS 5a§ 1st p2) Det finns alltså, precis som ovan, fortfarande ett tvåårskrav, vilket innebär att du behöver ha varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år men skillnaden är att det här inte krävs att anställningarna skett under en femårsperiod. Om du istället uppfyller tvåårskravet under en period då du haft andra former av anställningar som följt på varandra, övergår din anställning till tillsvidareanställning. Det krävs dock att det inte gått mer än sex månader mellan anställningarna för att detta ska vara möjligt (se LAS 5a§ 2st). Eftersom det endast är en allmän visstidsanställning som kan omvandlas på detta sätt, krävs det också att det är just en sådan anställning som innehas när omvandlingen aktualiseras.

Viktigt att komma ihåg är att LAS 5a§ är semidispositiv, vilket innebär att om det finns andra och avvikande regler i ett ev. kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, ska de reglerna gälla före LAS 5a§ (se LAS 2§ 3st). Det kan därmed vara bra att se över eventuellt kollektivavtal.

Föräldraledighet
En förälder har, enligt Föräldraledighetslagen , rätt att vara ledig från sin anställning. Därför ska sådan föräldraledighet räknas in i arbetstiden. Detta tillsammans med vad som sagts ovan innebär att även den tid då du varit föräldraledig under avtalad tid för vikariat räknas med i beräkningen av det tvåårskrav som krävs för att din anställning ska övergå till tillsvidareanställning.

Notera att när det kommer till beräkning av allmän visstidsanställning, och dina timanställningar, är det endast faktisk arbetstid som räknas med – så länge du haft möjlighet att tacka nej till det arbete som erbjöds.

Vidare innehåller föräldraledighetslagen ett förbud mot missgynnande behandling av en arbetstagare som har samband med föräldraledighet. En arbetsgivare som bryter mot förbudet kan bli skadeståndsskyldig mot den missgynnade arbetstagaren så länge missgynnandet är direkt hänförligt till föräldraledigheten. Vad gäller bevisbördan så är det arbetsgivaren som måste bevisa att missgynnandet inte har berott på föräldraledigheten.

Sammanfattningsvis, finns två sätt som en allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning och ett sätt som vikariat kan övergå till tillsvidareanställning. Det är den regel som först leder till omvandling som ska tillämpas. Om du haft timanställningar eller andra allmänna visstidsanställningar i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. Vid beräkningen räknas tiden för din föräldraledighet in.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?