Indragen bonus vid föräldraledighet och sjukfrånvaro

Hej

Min sambo jobbar i butik och dom har ett bonussystem baserat på hur många procent anställningen är på.

Klarar dom budgeten så har dom rätt till bonus, räknat på varje månad och hela året.

Men är dom hemma för vård av barn eller sjuka mer än 10 dagar sammanlagt om året så dras bonusen in.

Så min fråga är, får man göra så?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om missgynnande av arbetstagare pga vård av sjukt barn regleras i Föräldraledighetslagen (FLL).

Missgynnande av föräldralediga

Enligt FLL 16§ 1st p5, får inte en arbetsgivare, när denne tillämpar löne- och anställningsvillkor, som regel missgynna arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten. Vård av sjukt barn är en form av föräldraledighet, och utgör sk tillfällig vård av barn enligt FLL 3§ p5. I din sambos fall innebär därför detta att arbetsgivaren som utgångspunkt inte får ge anställda som är hemma för vård av barn sämre löne- och anställningsvillkor.

I FLL 16§ 2st återfinns dock ett undantag till ovannämnda förbud. Ett missgynnande är nämligen tillåtet om det är en nödvändig följd av föräldraledigheten. Ett missgynnande bedöms som en nödvändig följd av ledigheten då arbetsgivarens underlåtenhet att inte missgynna den föräldralediga skulle få effekten att den föräldralediga behandlades mer gynnsamt i jämförelse med övriga arbetstagare, och detta skulle uppfattas som orättvist. Således är ett exempel på ett godtagbart missgynnande att en arbetstagare som är helt föräldraledig under bortavaron inte erhåller lön av arbetsgivaren.

Frågan är då om din sambos arbetsgivares missgynnande av föräldralediga, att inte ge de som vabbat mer än 10 dagar per år någon bonus, kan ses som en nödvändig följd av ledigheten i Föräldraledighetslagens mening och därmed vara tillåtet?

Av din fråga utläser jag att huruvida arbetstagarna på din sambos arbetsplats överhuvudtaget erhåller bonus, beror på om de klarar budgeten. Hur stor del av en sådan eventuell bonus de sedan erhåller, avgörs utefter hur många procent deras anställning är på.

En bonus i traditionell mening bygger på att arbetstagarna måste uppnå ett eller flera mål för att få ta del av bonusen. När en arbetstagare är hemma för vård av sjukt barn, bidrar ju inte denne till att uppnå de satta målen eftersom denne är frånvarande från arbetet. Det kan därför uppfattas som orättvist gentemot övriga arbetstagare om en sådan arbetstagare, som inte i samma utsträckning har bidragit till att uppnå målen, ändå ska få ta del av bonusen.

På din sambos arbetsplats kan därför arbetsgivaren vara berättigad att dra in bonusen för de som är hemma för sjukt barn mer än 10 dagar, men endast pga att arbetstagarnas frånvaro från arbetsplatsen gör så att de inte hinner bidra tillräckligt mycket till att uppnå målen, och det därför blir orättvist om de ska få ta del av bonusen. Här krävs det att samma regler om indragen bonus gäller för alla som är frånvarande, oavsett anledning. Missgynnandet med indragen bonus är då nämligen kopplat till en arbetstagares frånvaro, och inte till det faktumet att denne just är hemma för sjukt barn. Detta synsätt ligger i linje med Arbetsdomstolens argumentation i AD 2015 nr58 och AD 2009 nr13.

Du nämner i din fråga att även arbetstagare som är frånvarande pga sjukdom får sin bonus indragen. Detta verkar tyda på den indragna bonusen är kopplad till en arbetstagares frånvaro och missgynnande av de som varit hemma med sjukt barn är således godtagbart.

Missgynnande av sjuka

Tillskillnad från föräldralediga, finns det ingen lagstiftning som skyddar missgynnande av arbetstagare pga sjukfrånvaro. När lagen inte ställer upp några förbud mot missgynnande (diskriminering), är arbetsgivaren som regel fri att missgynna och din sambos arbetsgivare kan således ha ett bonussystem som drabbar arbetstagare med sjukfrånvaro.

Är arbetsgivaren på din sambos arbetsplats dock bunden av kollektivavtal är det möjligt att särskilda bestämmelser om skydd för sjukfrånvaro återfinns där. Skulle detta vara fallet, får inte arbetsgivarens bonussystem strida mot kollektivavtalets bestämmelser. Arbetsgivaren måste givetvis även rätta sig efter eventuella kollektivavtalsbestämmelser rörande ytterligare skydd mot missgynnande av föräldralediga.

Rekommendationer

Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån de uppgifterna jag har tillgång till, verkar det svårt att angripa arbetsgivarens bonussystem. Det finns ingen lagstiftning som skyddar missgynnande av arbetsgivare med sjukfrånvaro, och bonussystemet verkar heller inte särskilt missgynna föräldralediga just pga det faktumet att de har tagit ut sin föräldraledighet.

Med detta sagt anser jag ändå att din sambo, om hen är organiserad, borde kontakta sin fackförening och fråga om bonussystemet. Det är möjligt att arbetsgivaren är bunden av särskilda diskrimineringsskyddande bestämmelser i kollektivavtal. Det är även möjligt att facket, oavsett om kollektivavtal föreligger på arbetsplatsen eller inte, kan öppna en dialog med arbetsgivaren rörande bonussystemet.

Skulle din sambo inte själv vara med i någon fackförening, bör din sambo ändå ta reda på om arbetsplatsen är bundet av något kollektivavtal, och huruvida det i där finns några ytterligare skyddande bestämmelser mot missgynnande.

Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga och om du undrar över något mer är du mer än välkommen att kontakta oss igen. Det går även att ringa oss för juridisk rådgivning på 08-533 300 04.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”