I vilket land ska skatt betalas vid anställning på utländskt fartyg?

2019-08-12 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej, Jag är sjöman och har fått ett jobberbjudande i UK. Företagets kontor ligger i UK, fartyget trafikerar bla Scotland. Jag har tänkt att bo kvar i Sverige för jag jobbar ett par veckor ombord på båten sen är jag ledig lika många och skall då spendera resten av tiden i Sverige (kommer bli mindre än 183 dagar i Sverige).Vart skall jag betala skatt och hur mycket i procent? Företaget utlovar en lön på 7.500 GBP per månad 12 per år? Mycket tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skattskyldig i Sverige?

Eftersom du nämner att du fortsatt kommer att bo kvar i Sverige för den tid du ej jobbar följer troligtvis att du är att anse som obegränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet inträder om du är att anse såsom bosatt i Sverige, med vilket avses attdu fortsatt ska vara folkbokförd i Sverige, att du stadigvarande vistas i Sverige under en sammanhängande period om 6 månader om året eller att du har flyttat från Sverige med fortfarande har kvar en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Som obegränsat skattskyldig följer skattskyldighet för alla inkomster från både Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL).

Undantag från svensk skattskyldighet

Allmänt gäller ett undantag från svensk skattskyldighet för inkomst från anställning utomlands om anställning avser en period om minst 6 månader (sexmånadersregeln, 3 kap. 9 § första stycket IL) eller anställning i ett och samma land utomlands som varar minst ett år (ettårsregeln, 3 kap. 9 § andra stycket IL). Dessa båda undantagsregler gäller dessvärre inte för anställning ombord på ett fartyg (3 kap. 12 § första stycket IL). Däremot gäller ett särskilt undantag för skattskyldighet vid anställning på utländskt fartyg som är tillämplig om utlandsvistelsen avser minst 183 dagar om året och arbetsgivaren är hemmahörande i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt att fartyget huvudsakligen går i oceanfart (3 kap. 12 § andra stycket IL).

Storbritannien tillhör fortfarande EES, men osäkerhet råder hur det kommer att förhålla sig i framtiden beroende på om det blir en soft eller hard brexit. Hur det ser ut med tidskravet om utlandsvistelse om 183 dagar framgår ej, så det får du själv ta ställning till hur det förhåller sig med den saken. Gällande kravet på att fartyget huvudsakligen ska gå i oceanfart så framgår av lagrummets tredje stycke att det omfattar dels fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, dels fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden – Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd (3 kap. 12 § tredje stycket IL). Huruvida det gör undantaget för skattskyldighet tillämpligt i ditt fall kan jag ej ta ställning till. Om det är så att du uppfyller alla kraven så är du ej skattskyldig i Sverige för inkomsten från anställningen på det utländska fartyget.

Skattskyldighet i både Sverige och Storbritannien

Om det ovan nämnda undantag för skattskyldighet i Sverige ej är tillämpligt i ditt fall följer skattskyldighet i Sverige för inkomsten. Sannolikt kommer du även att vara skattskyldig i Storbritannien, men jag saknar kunskap om deras skattesystem så jag kan ej säkert ta ställning till om så kommer vara fallet för din del. Vid situationer där en och samma person är skattskyldig för samma inkomst i två olika länder tillämpas upprättade skatteavtal mellan länderna för att avgöra vilket land som ska ges beskattningsrätten och på så vis undvika dubbelbeskattning för den skattskyldige. Skatteavtalen kan endast inskränka ländernas skattskyldighet som redan följer av lag, vilket gör att länder tenderar att ha omfattande skattskyldighet i grunden för att reglera fall av dubbelbeskattning via skatteavtal. Mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland finns ett skatteavtal som har implementerats i lag 2015:666.

För att avgöra vilket land som ges beskattningsrätt utifrån skatteavtalet måste först hemviststaten fastställas. Enligt artikel 4.1 i skatteavtalet (se bilagan till lag 2015:666 för artikelhänvisningar) är det främst bosättning som är avgörande i ditt fall för att fastställa din hemviststat. Utifrån din frågeställning antar jag att du kommer att behålla bosättning i Sverige. Om du även kommer att vara bosatt utomlands eller endast jobba där framgår ej. Om du kommer ha hemvist i båda länderna så avgörs hemviststaten utifrån den stat vari dina personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (artikel 4.2.a). Troligtvis skulle det innebära att Sverige är att anse som din hemviststat om du skulle ha bosättning i båda länderna, vilket jag i det följande kommer att utgå ifrån att så är fallet.

Beskattningsrätten vid inkomst av anställning regleras i artikel 14. Vad gäller anställning på skepp som används i internationell trafik så tillfaller beskattningsrätten endast hemviststaten, det vill säga Sverige (artikel 14.2). Med internationell trafik avses om skeppet används utanför platser i Storbritannien. Huruvida så är fallet för din del framgår ej så jag kan ej ta ställning till om regeln är tillämplig i ditt fall. I annat fall är huvudregeln att inkomst från anställning i hemviststaten (Sverige) medför en ensamrätt för hemviststaten att beskatta inkomsten, men för arbete som utförs i Storbritannien får i stället de som huvudregel beskatta sådan inkomst (artikel 14.1). Det finns dock en undantagsregel i det fallet att Storbritannien får beskatta dig på grund av inkomst av anställning där, vilket ger Sverige beskattningsrätten även i det fallet om du arbetar 183 dagar eller mindre i Storbritannien under ett år och arbetsgivaren inte har sin hemvist i Storbritannien samt att ersättningen ej heller belastar ett fast driftställe tillhörande din arbetsgivare i Storbritannien (artikel 14.2). Eftersom du skriver att arbetsgivaren har ett kontor i Storbritannien kan troligtvis den sistnämnda undantagsregeln uteslutas. Det innebär i så fall att Storbritannien får beskatta inkomsten av din anställning där, men att det inte är en ensamrätt till beskattning med följd att du är skatteskyldig i båda länderna. För att undvika dubbelbeskattning ska Sverige i det fall Storbritannien får beskatta dig så ska Sverige avräkna motsvarande skatt som du erlägger i Storbritannien från den svenska skatten (artikel 21.1.a).

Skattesatser

Hur skattesatserna ser ut i Storbritannien känner jag ej till och därför kommer jag endast att kunna redogöra för hur du beskattas för inkomsten i det fallet att du kommer att beskattas i Sverige. Förvärvsinkomster omfattas av kommunal inkomstskatt utifrån skattesatsen i hemortskommunen samt statlig inkomstskatt (1 kap. 3 § IL). Den kommunala skattesatsen varierar mellan kommunerna så jag kan inte säga exakt hur hög den kommer att vara i ditt fall, men troligtvis mellan 27-33 % (jämför 65 kap. 3 § IL). Statlig inkomstskatt utgår med 20 % på den del av inkomsten som för 2019 års beskattningsår överstiger 490 700 kr och med 5 % på inkomst överskridande 689 300 kr (65 kap. 5 § IL).

Det finns även möjlighet att du kan ha rätt till avdrag och skattereduktion som sjöman. Jag kommer nedan endast kortfattat och översiktligt redogöra för dessa regler om sjöinkomst eftersom frågan inte omfattade avdrag, men jag anser att det kan vara relevant att kortfattat nämna möjligheten. Som sjöman på ett EES-handelsfartyg får avdrag göras med 36 000 kr om året vid fjärrfart (64 kap. 2 § IL). Skattereduktion utgår på sjöinkomst vid fjärrfart med 14 000 kr om året (67 kap. 3 § IL). Avdraget dras från den skattepliktiga inkomsten före skatten beräknas och reduktionen dras från av från summan efter att skatten är beräknad.

Sammanfattning

Som framgått ovan är det ej möjligt att ge ett definitivt svar på var du ska betala skatt eftersom det beror på en omständigheter som ej framgår av frågeställningen. Svensk skattskyldighet kan undkommas om du arbetar utomlands minst 183 dagar om året och arbetsgivaren hör till en stat inom EES samt att fartyget huvudsakligen går i oceanfart (3 kap. 12 § IL). I annat fall är du sannolikt skattskyldig i både Sverige och Storbritannien och skatteavtalet hanterar vilket land som ges beskattningsrätten. Om fartyget du ska jobba på främst ska gå i trafik utanför Storbritannien är det endast i Sverige du ska beskattas på inkomsten (artikel 14.2). I annat fall kan du beskattas av båda länderna, men du har då rätt att få den skatt du erlägger i Storbritannien avräknad från den svenska skatten (artikel 14.1 och 21.1.a).

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (138)
2019-10-29 Är det möjligt för ett företag att betala ut lön långt efter intjänandetiden?
2019-10-27 Räknas bostadstillägg som en inkomst?
2019-10-06 Skatt på utländsk pension
2019-09-21 Väsentlig anknytning till Sverige - vad innebär det?

Alla besvarade frågor (74748)